ENGELLİ BİREYLERİN YAPTIĞI EL SANATLARI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ VE BU ÇALIŞMALAR İLE İLGİLİ MEMNUNİYET ALGISI
HANDCRAFTS MADE BY DISABLED PEOPLE OF THE INVESTIGATION AND THE PERCEPTION OF SATISFACTION RELATED TO THESE WORKS

Author : Ayşegül KARAKELLE -- Abdurrahman EREN - Derman DÖKMECİ
Number of pages : 221-231

Abstract

El sanatları; boş zaman değerlendirme, sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirme, meslek edinebilme, engelli bireyler için ise; bulundukları toplumda ortaya çıkaracakları ürünlerle söz sahibi olabilme, kendilerini ifade edebilme ve özgüven duygusunu tetikleyecek etkinlikler olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak rehabilitasyon merkezlerindeki el sanatları faaliyetlerinin tarihi süreçten günümüze kadar kullanılan bir eğitim ve rehabilite yöntemi olduğu bilimsel çevrelerce de kabul görmektedir. El sanatları eğitiminin; engelli bireyin başarı duygusunu tatması, güven ve cesaretinin artması, algılama gücü ve kendini ifade edebilme duygusunu geliştirmesi gibi konularda oldukça etkili bir yöntem olduğu ifade edilmektedir. Bu özelliklerinin yanı sıra engelli bireyin psikolojik boyutunun psikomotor becerilerinin gelişimini, bireyin toplum içinde kabulünü sağlamaktadır. Sanatsal faaliyetler, bireyin okuldan ve rehabilite olmaktan zevk aldıkları bir alan olmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin diğer aşamalarında da sıkça başvurulan alanlardan biri durumundadır. Bu faaliyetlerle, yetersizliği olan bireye gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak, sosyal ve fiziki çevresinde bazı değişiklikler yapıldığında yetersizliğin engel durumuna dönüşmesinin önlenebileceği de belirtilmektedir. Bu çalışmada; çeşitli engelleri olan ve Hatay/Antakya’da bulunan özel bir rehabilitasyon merkezindeki 20 rehabilitasyon öğrencisinin yapmış olduğu el sanatları çalışmalarının incelenmesi ve memnuniyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmış, ayıca betimsel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması uygulanmıştır. Engelli bireylerin rehabilitasyon merkezinde ebru, dokuma, takı tasarımı, kasnak işi, ahşap-cam-seramik boyama gibi el sanatları çalışmaları yaptıkları tespit edilerek, çalışmalar incelenmiştir.

Keywords

El Sanatları, Engelli Birey, Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezi, Bireysel Gelişim

Read: 1,208

Download: 451