REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (RPD) ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ-OLUŞ, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Psikolojik danışma, danışan ve psikolojik danışman arasındaki iletişime dayalı bir meslek olmasından dolayı, psikolojik danışmanların birtakım kişisel özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Etkili psikolojik danışmanların sahip olmaları gereken kişisel özelliklerden bazıları psikolojik sağlık, kişisel farkındalık, bilinçli farkındalık, güvenilirlik, yetkinlik, açık fikirlilik, kişilerarası ilişki becerileridir. Bu çalışmanın amacı RPD lisans programı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin psikolojik iyi-oluş, psikolojik sağlamlık ve iletişim becerileri düzeylerini, farklı lisans programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 299 (204 kız, 95 erkek) üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Psikolojik İyi-Oluş Ölçeği, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri bağımsız örneklemler için t-testi analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, RPD öğrencilerinin psikolojik iyi-oluş, psikolojik sağlamlık ve iletişim becerileri toplam ve alt ölçek puanları ile diğer üniversite öğrencilerinin ortalama puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. RPD öğrencilerinin psikolojik iyi-oluş ve psikolojik sağlamlık toplam puanlarının, diğer programlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, RPD öğrencilerinin iletişim becerileri toplam ve alt ölçek puanlarının, diğer üniversite öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları psikolojik danışman eğitimi alan yazını bağlamında tartışılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak uygulamacılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Since counseling is a profession that involves interpersonal relationship between counselor and client, counselors need to have certain personal qualities. Personal qualities of effective counselors include psychological health, personal awareness, mindfulness, trustworthiness, competence, open-mindedness and interpersonal communication skills and so on. The aim of this study was to comparatively investigate psychological well-being, resilience and communication skills of undergraduate students who attend guidance and counseling program and different programs. The participants consisted of 299 (204 girls and 95 boys) undergraduate students who attend third year and fourth year. In study Psychological Well-Being Scale, Resilience Scale and Communication Skills Scale were used to collect data. The data were analyzed by independent samples t-test analysis. Results revealed that there are significant differences between the average psychological well-being scores, resilience scores and communication skills scores of guidance and counseling students and those students who attend different programs. Guidance and counseling students scored significantly higher than those students who attend different programs on psychological well-being and resilience total scores. Similarly, guidance and counseling students scored significantly higher than the other students on communication skills total scores and sucscale scores. Findings were discussed in terms of counselor training literature. In the light of research findings, recommendations were presented to practitioners and researchers.

Keywords