TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAM STANDARTLARI VE AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ULUSAL DÜZEYDE YAPILAN ÇALIŞMA SONUÇLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Öğretmen Eğitimi
Number of pages: 85-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1999-2014 yılları arasında öğretmen eğitimi program standartları ve akreditasyonuna ilişkin ülkemizde yapılmış çalışmaları bir araya getirerek benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve bu çalışmaların alana katkılarını ve sayısal yeterliklerini incelemektir. Bu araştırmada, öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon alanında Türkiye’de yapılmış olan 27 çalışma; tür, yöntem, desen, veri toplama aracı açısından incelenmiş ve çalışmaların kısa özetlerine yer verilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar ülkemizde 1999-2014 yılları arasında işe koşulmuş çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmaların 15’i makale, 4’ü yüksek lisans tezi, 8’i ise doktora tezidir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların 11’i nitel, 14’ü nicel, ikisi ise karma yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar öğretmen eğitiminde program standartlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fakat standartların fakültelerde uygulanması konusunda ciddi yetersizliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine kabulünde herhangi bir standarda tabi tutulmamaları önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de öğretmen eğitiminde fakülte-okul işbirliğine büyük önem verildiği görülmektedir. Ancak ülkemizde öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden uygulama okuluna gönderilişi, takibi ve öngörülen etkinliklerin yaptırılması konusunda ciddi sorun ve eksikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Bunun yanında; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvence standartları batılı ülkelerde akreditasyon sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to bring together the studies that have been done in Turkey to reveal similarities and differences between teacher training program standards and accreditation, and study to determine the contributions of these studies to the field and their quantifiable data between the years of 1999-2014.In this study, 27 studies have been examined that have been done in Turkey in the field of program standards and accreditation in teacher education by type, method, pattern and data collection tool. Also brief summaries of studies have been included to our research. The studies that have been included in the research were carried out between 1999 and 2014.15 studies were scientific articles, 4 studies were Master’s theses and 8 of them were Ph.D. dissertations. 11 of the studies used the qualitative method, 14 of the studies used the quantitative method and 2 of the studies used a combination of both. According to the studies that have been included in this research it is important to have program standards in teacher’s training. However, it is striking that there are serious shortcomings in the implementation of standards in faculties.Particularly, it is seen as a major deficiency that the teacher candidates do not have to be qualified to any standards in admission to the education faculties. It is seen that in Turkey, cooperation between universities and the schools that host teachers-in-training is very important in teacher’s education as it is in the western countries. However, there are serious problems and deficiencies in observing and following up with teacher candidates that are sent from the education faculty to the practicum school and evaluating their proficiency.Additionally, the quality standards that are met by curriculum, professors, students, facilities, libraries and equipment, and management create the foundation of the accreditation system in western countries, which are lacking in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics