TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAM STANDARTLARI VE AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ULUSAL DÜZEYDE YAPILAN ÇALIŞMA SONUÇLARININ İNCELENMESİ
A STUDY OF THE RESULTS OF THE NATIONAL LEVEL TEACHER TRAINING PROGRAM STANDARDS AND ACCREDITATION IN TURKEY

Author : Mehmet Fatih KAYAN -- Abdullah ADIGÜZEL
Number of pages : 85-102

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1999-2014 yılları arasında öğretmen eğitimi program standartları ve akreditasyonuna ilişkin ülkemizde yapılmış çalışmaları bir araya getirerek benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve bu çalışmaların alana katkılarını ve sayısal yeterliklerini incelemektir. Bu araştırmada, öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon alanında Türkiye’de yapılmış olan 27 çalışma; tür, yöntem, desen, veri toplama aracı açısından incelenmiş ve çalışmaların kısa özetlerine yer verilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar ülkemizde 1999-2014 yılları arasında işe koşulmuş çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmaların 15’i makale, 4’ü yüksek lisans tezi, 8’i ise doktora tezidir. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların 11’i nitel, 14’ü nicel, ikisi ise karma yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar öğretmen eğitiminde program standartlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fakat standartların fakültelerde uygulanması konusunda ciddi yetersizliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Özellikle öğretmen adaylarının eğitim fakültelerine kabulünde herhangi bir standarda tabi tutulmamaları önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de öğretmen eğitiminde fakülte-okul işbirliğine büyük önem verildiği görülmektedir. Ancak ülkemizde öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden uygulama okuluna gönderilişi, takibi ve öngörülen etkinliklerin yaptırılması konusunda ciddi sorun ve eksikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Bunun yanında; öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim ve kalite güvence standartları batılı ülkelerde akreditasyon sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Keywords

Akreditasyon, Standart, Öğretmen Eğitimi, Kalite

Read: 1,235

Download: 413