SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARI İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF GREEN GENETIC RESTAURANTS WITHIN CONTENT OF SUSTAINABLE GASTRONOMY TOURISM

Author : Gürkan AKDAĞ -- Neslihan ŞİMŞEK
Number of pages : 351-368

Abstract

Dünya’da küreselleşme ile birlikte pek çok endüstride önemli ilerlemeler sağlanmaya başlanmıştır. Teknoloji ve endüstrideki gelişmeler ekonomik kalkınmayı tetiklerken, ülkeler belirli bir refah seviyesine ulaşmış ve insanlar günlük işlerini daha kolay bir şekilde halledebilir hale gelmişlerdir. Bu denli teknolojik ilerlemenin ve endüstrileşmenin ortaya çıkardığı günümüzdeki önemli sıkıntıların başında ise hizmetlerde ve ürünlerde “sürdürülebilirlik” sağlanması düşüncesi gelmektedir. Yiyecek içecek işletmeleri önemli bir miktarda tükettiği doğal kaynak ve üretilen atık sonucu doğal çevrenin sürdürülebilirliğini önemli bir ölçüde etkilemektedir. Yiyecek içecek sektöründeki gelişmelerin ancak doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile uzun vadeli olabileceği düşünüldüğünde bu çalışmanın amacı; yeşil restoran olmak için temel motivasyonlar, yeşil restoran olmanın diğer restoranlar arasında işletmeyi nasıl farklı kıldığı, yeşil restoran olmanın avantaj ve dezavantajlarının belirlenerek gelecekte yeşil restoran olma kararı sürecindeki yöneticilere yardımcı rehber niteliğinde bilgi verilmesi yolu ile yeşil nesil restoran kavramının tanıtılmasıdır. Bu kapsamda yeşil restoran yöneticilerinin uygulamalarına bakış açıları ve yeşil restoranlarda gerçekleştirilen uygulamalar yapılan görüşmeler neticesinde incelenmiştir. Çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, veri analiz yöntemi olarak betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; yeşil restoran olmak için temel motivasyonların, çevre kirliliği endişesi, tasarruf, standartlaşma, hizmet kalitesi olduğu; yeşil restoran olmanın işletmelere bilinirlik ve popülarite kazandırması, kaliteli ve standartlaştırılmış hizmet sunması gibi avantajlarının yanı sıra, kurulum aşamasındaki maliyetin yeşil nesil restoran yöneticileri tarafından dezavantaj olarak belirtildiği bulgulanmıştır. Yeşil restoran olmanın, tüketicilerin ve çalışanların çevreye duyarlı olması ve çevre odaklı üretim gerçekleştirilmesi açısından diğer yiyecek içecek işletmelerinden farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Keywords

Sürdürülebilirlik, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi, Yeşil Nesil Restorancılık

Read: 1,023

Download: 271