LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN YORDAYICISI OLARAK KARİYER İNANÇLARI, CİNSİYET VE AKADEMİK BAŞARILARI

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 51-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada lise öğrencilerinin kariyer değerlerinin yordayıcısı olarak kariyer inançları, cinsiyet ve akademik başarılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu lise 10., 11. ve 12. sınıfa giden, 147 kız ve 117 erkek, toplam 264 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşı 14-18 arasında değişmektedir. Öğrencilerin genel not ortalamaları, akademik başarıları göstergesi olarak ele alınmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Kariyer İnançları Ölçeği (Ulu, 2007), Mesleki Değerler Ölçeği (Atlı, 2012), kişisel bilgilerine ilişkin Kişisel Bilgi Formu ve E-Okul sistemi üzerinden elde edilen başarı ortalamaları kullanılmıştır. Veri analiz etmek amacıyla aritmetik ortalama, standart sapma, çoklu doğrusal regresyon analizi ile Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Analizlerde SPSS.22 istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; lise öğrencilerinin kariyer inançları cinsiyet ve akademik başarılarının, ekip, fiziksel, liderlik, kazanç, yaratıcılık ve yardım kariyer değerlerinin yordayıcısı olduğu ancak, arkadaş, özgürlük ve sağlık kariyer değerlerinin yordayıcısı olmadığı saptanmıştır. Araştırma sonuçları, lise öğrencilerinin en yüksek kariyer değerinin kazanç olduğunu, akademik başarı düzeyleri yükseldikçe fiziksel ve ekip kariyer değerlerinin düştüğünü göstermiştir. Ayrıca erkek öğrencilerinin kız öğrencilere göre liderlik kariyer değerine daha fazla önem verirken, kız öğrencilerin ise yardım kariyer değerine, erkek öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri bulunmuştur. Bu bulgular alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve çalışmanın sonuçları doğrultusunda, yapılacak araştırma ve uygulamalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, the influences of career beliefs, gender and academic success on career value predictors of adolescents at high school were aimed. This is a descriptive study designed as a general screening model. The study was conducted with 264 high school student (147 female and 117 males) at 10th, 11th, 12th grades. The age range of study group was 14-18. The grade averages and academic achievement of the students were taken into consideration. The data related from Career Beliefs Inventory (Ulu, 2007), Career Values Scale (Atli, 2012), Personal Information Form which was prepared by the researcher. In addition to them, the data of the students, academic achievement were obtained from E-Okul. At the analysis of data, Arithmetic mean, Standard deviation, Multiple linear regression analysis, Pearson and Spearman correlation coefficient were used. According to the findings of the research, it was seen that career beliefs, gender, and academic achievement was significant predictor of team, physical, leadership, gain, creativity and help career values of students. But was not significant predictor of friendship, freedom, and health career values. Finding showed that the important career value for students is gain. While the level of academic success is increasing, importance of physical and team work career value is decreasing. Also male students reck the leadership career value more than the female students; with it female students reck the helping career value more than the male students. The results was discudded with the literature findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics