MUHTEŞEM GATSBY’DE METALAŞTIRMA VE SINIF AYRIMI
COMMODIFICATION AND CLASS DISTINCTION IN THE GREAT GATSBY

Author : Aytemis DEPCİ
Number of pages : 207-219

Abstract

Bu çalışmada Fitzgerald'ın romanı Muhteşem Gatbsy, Amerikan Rüyası’nın yıkılışı ve 1920'lerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüketiciliğe odaklanılarak incelenmiştir. Yazarın hayatı ve dönemin sosyal durumunun romanın kendisi ile uyumu göz önünde bulundurularak ahlaki boşluk ve maddeci toplumun ikiyüzlülüğü ele alınmıştır. Muhteşem Gatbsy dramatik bir sosyal ve politik değişim dönemi olan ve ekonomik refah, şehirlerin yükselişi, sınıf yapısında değişimler, ilerleyen teknoloji, sosyal gelenekler ve kültürel adetlerin sarsılmasını beraberinde getiren Caz Çağını eleştirir. Romanın temel temalarından biri burjuva ve aristokrasi arasındaki sınıf ayrımdır. Roman o dönemin sosyal yaşamı ve sosyal statünün belirleyicileri ile maddi zenginliğin nasıl elde edildiği üzerinde durmaktadır. Romanın bir başka önemli özelliği de mallar ve değişim değerlerinin tüketicinin toplumsal statüsünü ortaya koymasıdır. Fitzgerald metalaşmayı gösterek kapitalist ideolojinin etkisini eleştirmektedir. Fitzgerald aşırı tüketiciliğe yol açan para eşittir mutluluk yanılgısını göstererek kapitalist ve materyalist toplumun yozlaşmasını romanın başkahramanı olan Gatsby’nin muazzam bir zenginliğe erişmesi ve sonunda yıkımı ile gözler önüne sermiştir. Kapitalist ideolojinin yarattığı yanılsamadan dolayı fantezi ve gerçekliği birbirine karıştıran Gatsby, Althusser'in terminolojisine göre söylenecek olursa burjuva sisteminin sosyal aparatlarınınının bir kurbanı olmuştur. Bu makale, Fizgerald’ın sergilediği bu dönemdeki sosyal ayrımcılık, eşitsizlik ve ahlaki çürümeyi irdelemektedir. Para Gatsby için karşılığında her şeyi değiştirebileceğini sandığı bir yanılsama ve yapay bir dünya yaratır ve sahip olduğu malları arasında paranın insan üzerindeki yabancılaştırıcı gücü konusunda Marx'ın düşünceleri ile örtüşen bir yabancılaşma yaşar.

Keywords

Metalaştırma, Sınıf ayrımı, Tüketicilik, Amerikan Rüyası, Kapitalizm

Read: 1,540

Download: 648