ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA’NIN İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL ALIENATION AND JOB SATISFACTION: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR

Author : Fuat KORKMAZER -- Erhan EKİNGEN
Number of pages : 459-470

Abstract

Küreselleşen dünyamızda baş döndürücü bir hızla yenilikler meydana gelmekte ve yaşamını devam ettirmek isteyen işletmeler de bu yeniliklere uyum sağlamak zorunda kalmaktadır. İşletmelerin; yaşamını devam ettirmek için müşterilerine, talep edilen ürün veya hizmetleri uygun zaman ve istenen kalitede tedarik etmeleri gerekmektedir. Çalışanlar, bu ürün veya hizmeti uygun zaman ve istenen kalitede üretilmesinde kilit rol oynamaktadır. Çalışanın işinden tatmin olması, yaptığı işin kalitesi, yapma süresi, verimliliği gibi birçok önemli faktörle ilgilidir. Yöneticiler, çalışanların morallerini ve iş performanslarını artırmak ve yabancılaşma düzeylerini düşürebilmek için çalışanları birçok yıpratıcı unsurdan sakınmak ve önleyici metotlar uygulamak zorundadırlar. Bu yüzden örgütsel yabancılaşma işletmelerin akıllıca yönetmeleri ve kontrol altında tutmaları gereken istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın temel amacı, yabancılaşmanın çalışanların iş tatminine olan etkisini ortaya koymak ve yabancılaşma ile çalışanların iş tatmini arasında ilişki olup olmadığını test etmektir. Bu amaçla kamuya bağlı bir hastanede çalışan sağlık personelinin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak Mottaz’ın Yabancılaşma Ölçeği ve Minessota İş Tatmini Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, yabancılaşma ile çalışanların iş tatmini arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgular insan kaynakları bağlamında oldukça önemli bir pradigma değişikliğine ve yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özellikle günümüzdeki mevcut insan kaynakları yaklaşımı yanında, çalışanların çalışma yaşamını güçlendirecek uygulamaların gündeme getirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Keywords

Örgütsel Yabancılaşma, Yabancılaşma, İş Tatmini, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Çalışanları

Read: 772

Download: 243