ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN SOSYAL AÇIDAN İRDELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Uygulamalı Sosyoloji / Eğitim
Number of pages: 333-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yetişkinliğe geçiş olarak görülen ergenlik, kendine özgü özellikler barındıran gelişimsel bir dönemdir. Bu dönemde önemli biyopsikososyal değişimler yaşanmaktadır. Değişimlere uyum sağlamakta zorlanan ergenler, duygu ve davranışlarında birtakım problemler yaşayabilmektedir. Diğer gelişim dönemlerine göre değişimin daha hızlı yaşanması, riskli davranışların yoğun olarak ergenlik döneminde görülmesine neden olmaktadır. Riskli davranışlar ise gençlerin sağlığını, iyilik hallerini ve yaşamlarını etkileyen ve olumsuz sonuçları olabilecek davranışlardır. Riskli davranışların incelenmesi, ergenleri anlayabilme açısından önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, liselerde öğrenim gören öğrencilerin yani ergenlerin, riskli davranışlar açısından değerlendirilmesidir. Araştırma, Muğla'daki 10 ve 11. sınıf öğrenilerinin 4254'ünü kapsamaktadır. Araştırmada sistematik örneklem kullanılmıştır. Etik kurul izni alınmıştır. Çalışmada Demografik Bilgi Formu ve Riskli Davranışlar Ölçeği (RDÖ) kullanılmıştır. Riskli davranışlar ölçeğinin alt ölçekleri olan; antisosyal davranışlar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları, okul terki ve madde kullanım riskleri çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Demografik verilerden cinsiyet, yaş, ebeveyn eğitimi ve akademik başarı ile RDÖ'nün alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Genel olarak erkek, yaşça büyük, akademik olarak başarısız, öğrenciler ile ailesi daha yüksek gelire sahip öğrenciler arasında, antisosyal davranışlar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve madde kullanım riskleri bulunmaktadır. Bununla birlikte intihar eğilimi kadınlarda, okul terki riski ise alt gelir grubunda olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Adolescence, seen as a transition to adulthood, is a developmental period that has its own unique characteristics. There are significant biopsychosocial changes during this period. Adolescents who have difficulty adapting to changes can experience problems in their emotions and behavior. The fact that the change is faster than the other developmental periods causes the risky behaviors to be seen intensely during adolescence period. Risky behaviors are behaviors that can affect young people's health, well-being and their lives and have negative consequences. Investigation of risky behaviors is thought to make an important contribution in terms of understanding adolescents. The aim of the research is to evaluate high school students, that is, adolescents, in terms of risky behaviors. The survey covers 4254 of 10th and 11th grade students in Muğla. Systematic sampling was used in the study. Ethics committee has been granted. Demographic Information Form and Risky Behavior Scale (RDS) were used in the study. Assessment was made on the subscales of risk behaviors scale, antisocial behaviors, smoking, alcohol use, suicide tendency, eating habits, school dropout and drug use risks. There was a significant relationship between demographic variables and gender, age, parental education and academic achievement and subscales of RDS. In general, academic failures, male, older students with higher income families with their children's antisocial behaviors, smoking, alcohol use, eating habits and drug use there are risks. However, suicide tendency was found in women, and the risk of school dropout was determined in lower income group.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics