ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN SOSYAL AÇIDAN İRDELENMESİ
INVESTIGATIONS OF THE SOCIAL ASPECTS OF RISKY BEHAVIORS IN ADOLESCENTS

Author : Bülent ÖNGÖREN -- Hüseyin SARIEFE - Yasemin BALCI
Number of pages : 333-347

Abstract

Yetişkinliğe geçiş olarak görülen ergenlik, kendine özgü özellikler barındıran gelişimsel bir dönemdir. Bu dönemde önemli biyopsikososyal değişimler yaşanmaktadır. Değişimlere uyum sağlamakta zorlanan ergenler, duygu ve davranışlarında birtakım problemler yaşayabilmektedir. Diğer gelişim dönemlerine göre değişimin daha hızlı yaşanması, riskli davranışların yoğun olarak ergenlik döneminde görülmesine neden olmaktadır. Riskli davranışlar ise gençlerin sağlığını, iyilik hallerini ve yaşamlarını etkileyen ve olumsuz sonuçları olabilecek davranışlardır. Riskli davranışların incelenmesi, ergenleri anlayabilme açısından önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı, liselerde öğrenim gören öğrencilerin yani ergenlerin, riskli davranışlar açısından değerlendirilmesidir. Araştırma, Muğla'daki 10 ve 11. sınıf öğrenilerinin 4254'ünü kapsamaktadır. Araştırmada sistematik örneklem kullanılmıştır. Etik kurul izni alınmıştır. Çalışmada Demografik Bilgi Formu ve Riskli Davranışlar Ölçeği (RDÖ) kullanılmıştır. Riskli davranışlar ölçeğinin alt ölçekleri olan; antisosyal davranışlar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, intihar eğilimi, beslenme alışkanlıkları, okul terki ve madde kullanım riskleri çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Demografik verilerden cinsiyet, yaş, ebeveyn eğitimi ve akademik başarı ile RDÖ'nün alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Genel olarak erkek, yaşça büyük, akademik olarak başarısız, öğrenciler ile ailesi daha yüksek gelire sahip öğrenciler arasında, antisosyal davranışlar, sigara kullanımı, alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve madde kullanım riskleri bulunmaktadır. Bununla birlikte intihar eğilimi kadınlarda, okul terki riski ise alt gelir grubunda olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Ergenlik, Riskli Davranışlar, Uygulamalı Sosyoloji, Alkol ve Sigara Kullanımı

Read: 818

Download: 279