ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, AKADEMİK ERTELEME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
RELATIONSHIPS AMONG INTERNET ADDICTION, ACADEMIC PROCRASTINATION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ADOLESCENTS

Author : Yasin DEMİR -- Mustafa KUTLU
Number of pages : 91-105

Abstract

Bu çalışmanın amacı ergenlerde internet bağımlılığı, akademik erteleme ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma Malatya ilinde liselerde öğrenim gören ergenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle İnönü Üniversitesi’nden etik kurul onayı alınmıştır. Ardından Malatya valiliğinden yazılı izin alınmıştır. Etik ve yasal izinler alındıktan sonra liselerde öğrenim gören, internet kullanan ve gönüllü ergenlerden veri toplanmıştır. Araştırma verileri Young İnternet Bağımlılığı Testi-Kısa Formu (YİBT-KF), Akademik Erteleme Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS-18 ve AMOS paket programları kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t testi, anova, korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. t testi sonuçlarına göre internet bağımlılığı ve akademik erteleme davranışlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Akademik başarı puanlarında ise kızlar lehine anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Akıllı telefona sahip olan ergenlerin hem internet bağımlılığı düzeyleri hem de akademik erteleme davranışları akıllı telefona sahip olmayanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. Akademik başarı puanları ile akıllı telefona sahip olma durumu arasındaki fark ise anlamlı değildir. İnternet bağımlılığı, akademik erteleme ve akademik başarı puanlarıyla günlük ortalama internet kullanım süresi arasında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı ile akademik erteleme arasında pozitif, akademik başarı arasında ise negatif yönde ilişki vardır. Akademik erteleme ile akademik başarı arasında ise negatif yönde ilişki olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı akademik ertelemeyi pozitif yönde etkilemektedir. Akademik erteleme ise akademik başarıyı negatif yönde etkilemektedir. Model bir bütün olarak incelendiğinde ergenlerde internet bağımlılığı arttıkça akademik erteleme artmakta ve akademik erteleme arttıkça da akademik başarı azalmaktadır.

Keywords

İnternet Bağımlılığı, Akıllı Telefon, Akademik Erteleme, Akademik Başarı

Read: 1,747

Download: 770