OKULLARDA BAKIM VE ONARIM POLİTİKALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 15-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okullarda bakım ve onarım politikalarını ve buna ilişkin yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda merkezi politikaları incelemek ve bu merkezi politikaların uygulamadaki yansımalarını bütüncül bir şekilde ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi benimsenerek olgu bilim deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Bunun için doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Öncelikle Türkiye’de kamu okullarında bakım, onarım ve tadilata ilişkin sürecin nasıl işlediği ile ilgili mevzuat incelenerek çıkarımlar yapılmıştır. Daha sonra farklı kademedeki okul türlerinde görev yapmakta olan 18 okul yöneticisi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Her bir soru bir tema kabul edilerek elde edilen veriler özetlenmiş ve bu sonuçların frekans düzeyleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolaştırılmış ve katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak görüşler desteklenmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin en çok karşılaştıkları bakım ve onarım sorunlarının ıslak zemin alanlarıyla ilgili (f=13) olduğu anlaşılmıştır. Bakım ve onarıma ilişkin sorunları çözerken mali konularda (f=15) ve hizmetlerin geç gelmesi (f=5) konusunda sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Yöneticilere göre her okula özel bir bütçe ayrılması (f=10) veya profesyonel bir bakım-onarım ekibi kurularak okullara gönderilmesi (f=5) sorunları aşmada yardımcı olacaktır. Buna göre mevzuatta bakım-onarım sürecini kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir takım düzenlemelere gidilmesi önerilebilir. Ayrıca okul yöneticilerine hizmetiçi eğitim kapsamında bütçe yönetimi ve çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi hususlarında bilgi verilebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the maintenance and repair policies of schools and the views of the managers concerned. In this context, it is aimed to examine the central politics and to unify the reflection of these central policies in practice. This study has been carried out within the context of phenomenological design by adopting qualitative research method. Document review and interview technique is used for this. First of all, the legislation related to how the process of maintenance, repair and amendment in public schools in Turkey is studied and deductions are made. Then 18 school administrators who are working on different levels and types of schools were conducted semi-structured interviews. The data obtained are summarized under the research questions and values laid down by frequency. The results obtained are tabulated and the opinions are supported by direct quotations from the participants' opinions. It was concluded that managers' most common problems are related to the maintenance and repair of the wet area (f = 13). It was appeared that they had difficulties in financial matters (f = 15) and late arrival of the service (f = 5) while solving problems. According to the managers a special budget allocation to each school (f = 10) or establishing a professional maintenance team to be sent to school (F = 5) will help to overcome the problems. Accordingly, it may be advisable to pursue a set of regulations that will facilitate and accelerate the maintenance-repair process in the legislation. In addition, information can be given to the school administrators on the issues of budget management and development of relations with the environment.

Keywords