GILLS DELEUZE FELSEFESİNDE “YERSİZ-YURTSUZLAŞMA” VE “ORGANSIZ BEDEN” KAVRAMLARIYLA MARK ROTHKO RESİMLERİNE BAKIŞ
OVERVIEW OF MARK ROTHKO PICTURES WITH “DETERRITORIALIZATION AND BODY WITHOUT ORGAN” CONCEPTS IN GILLS DELUZE PHILOSOPHY

Author : Emrah UYSAL
Number of pages : 233-242

Abstract

19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar olan süreç, modern yaşamın pozitifliğine bağlı gelişme ve teknolojik ilerlemelerle tamamlandı. Savaş öncesi bir dünyada hakim olan modernist iyimserlik, kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeniyle artık ilgisiz, modası geçmiş ve başarısızlığa mahkum gibi görünüyordu. Dünya savaşlarının ardından meydana gelen toplumsal olayların kitleler üzerindeki etkileri, kapitalizmin toplumu tüketim kültürüne yönlendirmesi ile yaşam biçimlerine olan etkileri, sanatı da konu ve imge düzeni bakımından farklı arayışlara itmiştir. Aynı süreçte felsefe alanında da yeni kavram üretimi bakımından arayışlara gidildiği görülmektedir. Felsefi anlamda birçok kavramın söylemi olan postmodernite, 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Fransız felsefe geleneğinde etkili olan bir kavramdır. Postmodernite de sanat toplumsal hizmet veren bir araç olmaktan çıkarak estetik önemini de yitirmiştir. Sanatçı bu süreçte duygularını malzemesine aktarır ve böylece malzeme, bu duyguların izleyiciye geçmesini sağlayan aracıya dönüşür. Bu çalışmada, 20. yüzyılın postmodern düşünürlerinden biri olarak adlandırılan ve felsefenin önemli kuramcılarından Fransız düşünür Gilles Deleuze’ün ele aldığı “organsız beden” ve “yersiz-yurtsuzlaşma” kavramlarının aynı süreçler içerisinde üretilen resim sanatındaki eserlerin kavramsal yapısı üzerinde görülen paralellikler irdelenecektir. Sanatsal üretimlerinde üslupsal farklılıkları bulunan ancak bu araştırmanın ortaya koyduğu fikri görsel ve kavramsal anlamda desteklediği düşünülen sanatçılardan; Mark Rothko’nun çalışmaları hakkında bazı tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışmanın amacı felsefe ve sanat arasındaki ortaklığı sanat felsefesi bağlamında değerlendirerek bir araya getirmektir. Çalışmada konu hakkındaki birincil kaynaklar ve Deleuze’nin düşüncesini yorumlayan metinlere yer verilirken Deleuze’nin konu hakkındaki görüşleri ve bunların nasıl bir kavramsal ve anlam dizgesi oluşturduğu, göstergelerin incelenmesi ve betimlenmesi, resim sanatındaki yansımaları araştırmanın başlıca yöntemi olmuştur. Anahtar Kelimeler: Mark Rothko, Gilles Deleuze, organsız beden, yersiz-yurtsuzlaşma, modern, postmodern

Keywords

Mark Rothko, Gilles Deleuze, Organsız Beden, Yersiz-Yurtsuzlaşma, Modern, Postmodern

Read: 1,512

Download: 724