OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK MÜZİKSEL ÖZ-YETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A DEVELOPMENT STUDY OF MUSICAL SELF-EFFICIENCY BELIEF SCALE FOR PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES

Author : Zülüf ÖZTUTGAN
Number of pages : 47-59

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitimi ana bilim dalı öğrencilerine yönelik müziksel öz-yeterlik inanç ölçeği geliştirmektir. Dolayısıyla bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırma Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 253 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelikle ölçeğin amacı tespit edilmiş ve madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunda ölçülmek istenen olguya yönelik maddelere yer verilmiştir. Madde havuzunda öncelikle araştırmacı tarafından 38 ölçek maddesi belirlenmiş ve ölçek türü olarak 5li likert tipi ölçek tercih edilmiştir. Kapsam geçerliliğini sağlamak için alınan uzman görüşleri doğrultusunda birbiriyle aşırı benzerlik gösterdiği ya da örtük değişkeni ölçme konusunda başarılı olamayacağı düşünülen 9 madde, madde havuzundan çıkartılmıştır. 29 maddeye indirgenen ölçeğin taslak hali Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 86 öğrenci üzerinde ön uygulamaya tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonrasında faktör yükleri 0,5’in altında kalan 9 madde ölçekten çıkartılmıştır. Çalışma kapsamında geçerlik ve güvenirlik analizlerine tabi tutulan 20 maddelik bir “Müziksel Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliğini sınamak için kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak için ise iç tutarlılık ve madde analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, geliştirilmiş olan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu ölçeğin müzik eğitimi alanında kullanılabilecek bir veri toplama aracı olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Özyeterlik İnancı, Özyeterlik Ölçeği, Ölçek Geliştirme, Okulöncesi, Müzik Eğitimi

Read: 1,230

Download: 416