PLASTİK SANATLARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRLERİ: ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ ÖRNEĞİ
VIOLENCE TYPES FOR WOMEN IN PLASTIC ARTS: CONTEMPORARY TURKISH ART

Author : Merve GÜVEN
Number of pages : 145-155

Abstract

Geçmişten günümüze değin kadın ve sanat ilişkisi toplumsal ve ekonomik gelişmelerle paralellik göstermiştir. Bu yapı içerisinde değerlendirilen kadına yönelik şiddet konusu tüm dünyada ve ülkemizde yaygın ve önemli toplumsal sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Resim sanatında kadın bedenine yönelik şiddet kimi zaman fiziksel şiddetin görsel temsili iken kimi zaman kadın bedeninin tüketim nesnesi olarak konumlandırılması biçiminde karşımıza çıkabilmektedir. Çalışmanın amacı; Kadına yönelik şiddet türlerinin Çağdaş Türk resim sanatına yansımalarını ve bu durumun sosyo-ekonomik nedenlerini tartışmaktır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup; betimsel-tarama yöntemiyle yapılandırılmıştır. Bilgiler literatür taraması yoluyla toplanmıştır. Bu değerlendirmelere dayanarak seçkili örneklem yöntemi ile seçilen 8 adet eser incelenmiştir. Seçilen Eserler; Şükran Moral, İsmet Doğan, Kezban Arca Batıbeki, Nil Yalter , Huri Kiriş ve Nur Koçak adlı sanatçılara aittir. Kitle iletişim araçlarının da etkisiyle hızla yaygınlaşmış, kolay algılanan güncel sanat ürünlerinin önemli bir bölümünde; kadına yönelik bu tutumlar, aynı zamanda sanatta seçme hakkını ortadan kaldırmış ve tıpkı popüler kültür gibi bireylere dayatılmıştır. Bu durum kadına yönelik bir tür psikolojik şiddet oluşmasının yanı sıra, şiddeti tetikleyici bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sanatsal üretimdeki yeni dinamikler ve sanatsal tüketimin belirleyenleri de bu şiddetin kaynağını oluşturmaktadır.Çalışmanın bulgularında, kadına yönelik şiddetin, farklı formlarda sanat eserlerine yansıdığı ortaya konulmuştur. Sanatçılar kadına yönelik şiddeti konu edinebilmekte, sanatçı özne ve alımlayıcı özne bağlamında bireyler kadına yönelik şiddet görebilmektedir. Araştırmada varılan sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur.

Keywords

Çağdaş Türk Resmi, Şiddet Türleri, Eser İnceleme, Feminist Yöntem, Sanat Eleştirisi

Read: 1,321

Download: 487