HIZ SİYASETİ: PAUL VİRİLİO’NUN DROMOLOJİ KURAMI
THE POLITICS OF SPEED: THE DROMOLOGY THEORY BY PAUL VIRILIO

Author : Aykut AYKUTALP
Number of pages : 429-440

Abstract

Bu çalışma Çağdaş Fransız Düşüncesinin önemli bir temsilcisi olan Paul Virilio’nun toplum çözümlemesini merkeze almaktadır. Virilio modern toplumu hız üretici araçların yaygınlaşması bağlamında zaman-mekan ilişkilerinin dönüşümü olarak görmektedir. Hızın ve hız üretici araçların artışı mekanının sonu getirdiği gibi zamanı da hızlanmış zaman olarak yeniden inşa etmiştir. Hız ekonomik, politik, askeri, toplumsal ve kentsel alanların örgütlenmesinde baskın bir mantık olarak görülmektedir. Başka bir deyişle modern toplum temelinde salt ekonomik dönüşümlerin değil, politik, askeri, mekansal ve teknolojik değişimlerin de olduğu yeni bir hız mantığı yoluyla inşa edilmektedir. Virilio’ya göre modern çağ hız üretici araçların yaygınlaşması yoluyla hareketi esas alan bir toplum modelini beraberinde getirmiştir. Modern toplumdaki dönüşümleri “dromoloji” (hız bilim) kavramıyla tanımlamaktadır. Bu yaklaşım hızı tarihsel olarak bütün toplumların oluşumunda ve gelişimindeki merkezi bir kategori olarak ele almaktadır. Virilio’ya göre hız hem iktidar ve kontrol aracı hem de para ve zenginliğin dağılımını belirleyen önemli bir araçtır. Çalışma Virilio’nun dromolojik devrim, dromolojik ilerleme, dromokratik toplum gibi kavramlarla tartışmaya açtığı hızın toplumsal ve tarihsel süreçteki dönüşümünü olduğu gibi askeri örgütlenme ve mekansal organizasyonun modernite içerisindeki değişimini de tartışmaktadır. Çalışma bir bakıma radikal bir dromolojik durum olarak küreselleşmenin neden olduğu bilgi, enformasyon, para ve emek akışlarının yarattığı yeni toplum örgütlenmesini de anlamayı amaçlayan bir çerçeve çizmektedir.

Keywords

Paul Virilio, Dromoloji, Dromokratik Toplum, Dromolojik İlerleme, Dromolojik Devrim

Read: 1,396

Download: 593