GİRESUN İLİ MERKEZ YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATION ON THE GROUND NAMES OF GIRESUN CITY CENTER

Author : Feridun TEKİN -- Samet Cantürk
Number of pages : 97-120

Abstract

Ad bilimi; evrensel adıyla “onomastik”, bir kelime türü olan “ad”ı çeşitli yöntemlerle ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır. Türkçeye “yer adı bilimi” olarak yerleşmiş olan “toponimi” ise, onomastiğin bir alt dalı olup amacı belirli yöntemlerle yerlerin özel adlarını incelemektir.Yer adı çalışmaları dillerin zenginliğini göstermek bakımından da önemli bir malzemedir. Bugün standart Türkçede kullanılmayan ya da sadece ağızlarda var olan bazı sözcükler yer adlarında yaşamaktadır. Yerleşim birimi adlarının değişim halinde olması, yer yer unutulmaya yüz tutan bu adların geç kalmadan tespit edilmesini ve bu alana önem verilmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca yer adlarının milli kültür açısından da önemi büyüktür. Yer adlarının toplumların hafızalarından önemli izler taşıdığı da bilinen bir gerçektir. Çalışmamızda Giresun İli merkezine bağlı yer adları incelenmiştir. Giresun ili merkezindeki sokak, mahalle, cadde ve merkeze bağlı beldeler ile köylerin adları leksik-semantik açıdan ele alınmış olup bu yer adlarının yapı ve kökenleri de tasnif edilmiştir.

Keywords

Ad Bilimi, Giresun, Merkez, Yer Adları, Yer Adı Bilimi

Read: 1,294

Download: 488