SEDANTER KADINLAR İLE VE GÜREŞÇİ KADINLARIN ÖFKE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 507-511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişen duygusal bir tepkidir. Öfke düzeylerinin kontrol edilememesi sporcunun yaptığı spora, kendine ve toplumda zarar verebilir. Bu çalışmanın amacı sedanter ve güreş yapan kadınların öfke düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya yaşları 14,98±1,25yıl, boyları 162,00±0.06cm, ağırlıkları 54,15±11,51 kg olan, 109 (%46,4) sedanter, 126 (%53,6) güreşçi 235 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Spielberger tarafından geliştirilen ve Özer tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği” (DSÖÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sosyal bilimler için geliştirilmiş istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına Kolmogorov-Smimirnov testi ile karar verilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi testi kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeğinin sürekli öfke alt boyutunda güreşçilerin sedanterlere oranla öfke düzeyi yüksektir. Aradaki fark önemli düzeyde değildir (p>0.05). Öfke içe alt boyutunda güreşçilerin öfke düzeyi sedanterlerin öfke düzeyinden önemli derecede yüksektir (p

Keywords

Abstract

Anger is an emotional response that is born in the first years of life. Uncontrolled anger levels can be harmfull to the athlete and his or her sport. The purpose of the present research is comparing the anger levels of sedentary and wrestler women. In the present research, 109 (46.4%) sedentary and 126 (53.6%) wrestler, the total of 235 women of age 14.98±1.25 years, height 162.00±0.06 cm and weight 54.15±11.51 kg voluntarily participated. In order to collect data, “The State-Trait Anger Expression Inventory” developed by Spielberger, and adapted to Turkish by Özer was applied on the participants. Collected data were analysed through statistical methods developed for social sciences. Whether collected data distributed normally was tested with Kolmogorov-Smirnov test. Collected data were analysed with Mann-Whitney U test. Data were analysed within 95% confidence interval and 0.05 significance level. Wrestler women tested of higher anger in Trait-Anger subscale of The State-Trait Anger Expression Inventory than sedentary women. Yet, the difference wasn’t statistically significant (p>0.05). Anger-In levels of wrestler women were significantly higher than sedentary women (p

Keywords