TÜRKİYE’DE SİNEMA SEYİRCİSİ: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR ÖRNEĞİNDE BİR İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 431-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitle iletişim araçlarının kendi seyircisiyle kurduğu ilişki; tarihsel, sosyo-kültürel ve teknolojik dönemlere göre farklılıklar sergilemektedir. Özellikle günümüzde teknolojik bir yenilik olarak tecrübe edilen dijitalleşme süreçleri seyircinin kitle iletişim araçlarıyla kurduğu bağı önemli ölçüde değiştirmektedir. Sinemanın da diğer kitle iletişim araçları gibi seyirciyle kurduğu ilişkinin toplumsal koşullar ve teknolojik yeniliklerden etkilendiği ve günümüz koşullarında, farklı bir sinema seyirci ilişkisinin ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Çalışma, bu kabulden hareketle Türkiye’de sinema seyircisinin günümüz koşullarında genel özelliklerini belirlemek ve betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada alan araştırması yöntemine bağlı kalınarak veri toplama aşamasında anket tekniğine başvurulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sinema bireylerin gündelik hayatlarında az veya çok yer almakta; bireyleri doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bireylerin sinemaya olan ilgisi ve gündelik yaşamlarında sinemanın kapladığı alan ve önem kişiden kişiye farklılıklar göstermekte, sinemaya ilişkin geliştirilen tutum ve davranış kalıpları da bu eksende şekillenmektedir. Bunun yanında değişen ve gelişen teknolojik imkânlar, sinema seyircisinin hem sinemaya gitme, hem de film izleme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Film izleme pratiklerinin sinema salonlarının dışına taştığı, bireylerin domestik alanlarda film izleme davranışlarını çok daha sık ve yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği görülmüştür. Özellikle internetin film izleme davranışları üzerindeki etkisinin oldukça bariz olduğu belirtilmelidir.

Keywords

Abstract

The relationship that mass media establishes with their spectators differences according to historical, socio-cultural and technological periods. In particular, digitalization processes, which are experienced as technological innovations today, significantly change the connection established by the audience with mass media. It is accepted that cinema’s relationship with audiences like other mass media is influenced by social conditions and technological innovations, and that in today's conditions; a different cinema-audience relation emerges. This study was carried out with the aim of identifying and describing the general characteristics of cinema audiences in Turkey in today's conditions. The questionnaire was applied during the data collection phase while adhering to the field survey method in the study. According to findings from the research, cinema takes place more or less in the daily life of the individuals; It directly or indirectly influences the individual. In the interest of individuals to cinema and in their everyday lives, the space and importance of the cinema differs from person to person, and the attitude and behavior patterns related to cinema are also shaped by this axis. Besides, the changing and developing technological possibilities changed the habits of going to cinema and watching movies to a great extent. Film viewing practices have moved beyond movie theaters, and individuals have seen movie viewing behaviors much more frequently and intensely in domestic areas. In particular, it should be noted that the effect of the internet on movie watching behavior is very obvious.

Keywords