BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MOBBİNG ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 303-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belediyeler yerel yönetim birimleri içerisinde önemli görevleri bulunan kurumların başında gelmektedir. Bu kapsamda belediyeler, yerel düzeyde yaşayan insanların su, kanalizasyon, ulaşım, çöp, itfaiye, mezbaha, defin vb. birçok yerel ihtiyacının karşılanmasında ilk başvuru yapılan yönetim birimlerini oluşturmaktadır. Çok çeşitli ve kapsamlı olan bu görevlerin yerine getirilmesinde belediye çalışanlarına büyük görevler düşmektedir. Halkın yerel ihtiyaçlarının giderildiği temel birimler olan belediyelerin personelleri üzerinde mobbing adı verilen Türkçeye yıldırma, psikolojik taciz olarak aktarılan olumsuz durumların varlığı belediye çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Belediye personelinin atama ve seçimle iş başına geldiği göz önüne alındığında mobbing konusunun belediyelerde incelenmesi ve örgütsel bağlılık üzerine etkisinin değerlendirilmesi belediyenin etkin hizmet sunumu için önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de il belediyelerinde görev yapan belediye personelinin mobbing algısı ve örgütsel bağlılık düzeyleri bir alan araştırması ile değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda 81 il belediyesinde görev yapan belediye çalışanlarının saptanması amacıyla her il belediyesine 30 adet anket düşecek şekilde 2430 adet anket, buralarda çalışan personele tesadüfi olarak dağıtılmış ve 637 adet anket sağlıklı ve tam doldurulmuş bir şekilde teslim alınmıştır. SPSS Paket Programıyla anketler analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında belediye personelinin mobbing algı düzeyleriyle örgütsel bağlılık algılarının negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu ve ileri yaş düzeyinde çalışan personelin belediyelerde çalışan genç personellere göre örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The municipalities are the leading institutions in the local government units with important duties. In this context, the municipalities are responsible for ensuring that the people living at the local level receive water, sewage, transportation, refuse, fire, slaughterhouse, it constitutes the first administrative units to meet the many local needs. In fulfilling these diverse and comprehensive tasks, municipal employees have great responsibilities. It is known that mobbing, which is the basic units where the local needs of the people are eliminated, is the mobbing on the staff of the municipalities, and the existence of negative situations which are conveyed as psychological harassment affect the organizational loyalty of the municipality employees. Considering the mobbing issue in the municipalities and evaluating the effect on organizational loyalty, it is important for municipality to provide effective service, given that the municipal staff is assigned to work by appointment and election. In this study, mobbing perception and organizational commitment levels of municipal personnel working in provincial municipalities in Turkey are tried to be evaluated with a field research. Within this scope, 2430 questionnaires were distributed randomly to the provincial municipality in order to determine municipality employees working in 81 provinces, and the personnel working there were randomly distributed and 637 questionnaires were received in a healthy and complete manner. Questionnaires were analyzed with SPSS Packet Program. Within the scope of the research, mobbing perceptions of the municipal staff have a meaningful relationship with negative perceptions of organizational commitment, and the level of organizational commitment is higher than that of the senior staff working at the municipal level.

Keywords