IĞDIR İLİNİN YAPISAL ANALİZİ: STATİK GİRDİ – ÇIKTI MODELİ İLE BİR UYGULAMA
STRUCTURAL ANALYSIS OF IGDIR: AN IMPLEMENTATION WITH STATIC INPUT-OUTPUT MODEL

Author : Abdullah TOPCUOĞLU -- Ş. Mustafa ERSUNGUR
Number of pages : 301-320

Abstract

Girdi – Çıktı analizleri, bir ekonomideki üretim ve tüketim ilişkileri ile hem ekonomideki herhangi bir sektörün hem de sektörler arasındaki ilişkilerin tespitinde kullanılan önemli ekonomik analiz araçlardan birisidir. Girdi – Çıktı analizleri yardımıyla bir ilin, bölgenin ya da ülkenin ekonomik haritası gözler önüne serilmektedir. Böylece sosyo-ekonomik kalkınma için gerekli olan zemini sağlayacak sektörel ve sektörler arası ilişkiler, kilit endüstriler ve uygun yatırım sahaları doğru bir şekilde tespit edilebilir. Türkiye’de günümüze kadar yapılan planlama çalışmaları incelendiğinde, plan için seçilen mekânların genellikle ulusal, bölgesel ve alt bölge üzerinde yoğunlaşırken yerel bazlı çalışmaların ise ihmal edildiği dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı, Iğdır ilinin sosyo-ekonomik yapısının Girdi – Çıktı modeli ile analiz edilmesidir. Yapılacak analiz ile Iğdır ilinin sosyo-ekonomik kalkınma sürecinde ihtiyaç duyulan ekonomik göstergelerin temin edilmesi ve mekansal düzeyde eksikliği görülen bir yerel plan uygulama örneği oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Iğdır ilindeki endüstrilerden tabakalı örneklem yöntemine göre seçilen işletmelere anket uygulanmış ve elde edilen veriler yardımıyla Girdi – Çıktı akım tabloları oluşturulmuştur. Bu tablolardan girdi katsayıları matrisi, Leontief matrisi, Leontief ters matrisi, endüstrilerarası doğrudan ve toplam ileri ve geri bağlantı etkileri elde edilerek Iğdır’ın endüstrilerarası mal akım tablosu hazırlanmıştır. Ayrıca, Iğdır’daki kilit endüstriler tespit edilmiş ve planlama sürecinde önemli bir yere sahip olan üretim, istihdam ve gelir çarpan analizleri yapılmıştır.

Keywords

Girdi – Çıktı Modeli, Yerel Kalkınma, Çarpan Analizi, Kilit Endüstriler

Read: 801

Download: 265