ÖĞRETİMİ AYRINTILANDIRMA KURAMINA DAYALI MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ
EFFECT OF MATHEMATICS INSTRUCTION BASED ON ELABORATION THEORY OF INSTRUCTION ON ACHIEVEMENTS OF STUDENTS AND RETENTION

Author : Özgür TUTAL
Number of pages : 95-108

Abstract

Bu araştırmayla, Öğretimi Ayrıntılandırma Kuramına dayalı gerçekleştirilen öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarıları ile öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Kuramın kavramsal ve işlemsel ayrıntılandırmaya yönelik önerilerinin matematik öğretiminin gerektirdiği kavram ve işlemlerin anlaşılması ve aralarında ilişki kurulması amaçlarına uygun olacağı düşüncesiyle söz konusu araştırmanın matematik dersinde gerçekleştirilerek matematik öğretiminde akademik başarıyı artırma çabası içinde olan eğitimcilere öğretimde kullanabilecekleri farklı bir alternatif sunacağı ve alana katkı sağlayacağı umulmaktadır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören 55 (28 deney, 27 kontrol grubunda) öğrenci oluşturmuştur. Rastgele seçilen sınıflardan 7/A deney ve 7/D kontrol grubu olarak alınmıştır. Bu araştırma için gerekli olan veriler 27 maddeden oluşan “Doğrular ve Açılar” ünitesi başarı testi ile toplanmıştır. Başarı testi deney ve kontrol grupları için ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Aynı test beş hafta sonra öğrenilenlerin kalıcılığını ölçmek için üçüncü kez uygulanmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-testi, ilişkili örneklemler t-testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular grupların son-test ve kalıcılık testi puan ortalamalarında deney grubu lehine anlamlı farkın olduğunu göstermektedir. Bu durum deney grubuna uygulanan öğretimi ayrıntılandırma kuramına dayalı öğretimin “Doğrular ve Açılar” ünitesine yönelik akademik başarıyı ve öğrenilenlerin kalıcılığını artırdığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Öğretimi Ayrıntılandırma Kuramı, Öğretim Tasarımı, Matematik Öğretimi, Doğrular ve Açılar

Read: 1,272

Download: 404