BELİRLİ DERECELERE YÖNELME HATALARININ ADLER’İN BİREYSEL PSİKOLOJİ EKOLÜ EKSENİNDE İNCELENMESİ
STUDYING OF TENDENCY TO SPECİFİC DEGREES ERRORS’ IN TERMS OF ADLERS’ INDIVIDUAL PSYCHOLOGY SCHOOL AXIS

Author : Uğur KESKİN
Number of pages : 315-330

Abstract

Performans değerlendirme konusu, özellikle son yıllarda farklı birçok disiplin eksenindeki çalışmalara konu olmaktadır. Yönetim bilimleri alanında da benzer ölçüde ilgi çeken bir konu olarak performans değerlendirme, bu çalışmada da ele alınmakla birlikte, asıl olarak Alfred Adler’in (1880-1937) eserleri ve görüşleri çerçevesinde incelemeye konu edilmiştir. Adler, psikolojik olguları bireyler üzerindeki etkileri konusunda belirleyici açıklamalar yapmıştır. Böylesine anlamlı belirlemeler ortaya koyabilmesi, dayandırmış olduğu psikolojik açıklama mekanizmalarının hem kuramsal hem de yaşamsal konulara katkı sağlamayı amaçlamış olmasından ileri gelmektedir. Doğrudan doğruya yönetim bilimleri alanında eserler vermemiş olmasına karşın, Adler tarafından kaleme alınan eserlerde ve vermiş olduğu konferanslarda, yönetici ve işgörenlerin, çalışma ortamında ne tür davranışlar sergilediklerini ve söz konusu davranışların, bireysel performanslarına ne şekilde yansıdığına ilişkin, performans değerlendirme literatürüne anlamlı katkılar sunabilecek konular üzerinde durmuştur. Birincil kaynaklar üzerinden yürütülen bu incelemedeki değerlendirmeler, Adler’in kurucusu olduğu Bireysel Psikoloji ekolüne dayandırılmış ve nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Yönetim bilimlerinin alanına giren performans değerlendirme konusunun, psikoloji biliminden ne tür anlamlı katkılar sağlayabileceği hususu bu çalışmada kapsamlı olarak izah edilerek okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Bireyin, herhangi bir hata veya yanlıştan kaçınabilmesi için en azından onun hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olması gerekmektedir. Yönetici kaynaklı performans değerlendirme hatalarına yönelik olarak olası hataları önleyebilme adına bilgi ve farkındalık sağlansa bile, bu hataların tümüyle ortadan kaldırılabilmesi olası gözükmemektedir. Buna karşın, performans değerlendirme hatalarının ve hatta bu hataların psikolojik kaynağının yöneticiler tarafından temel bilgi düzeyinde de olsa bilinmesi gerekmektedir. Yöneticiler için arzu edilen söz konusu bilgi ve farkındalık düzeyinin, bu ve benzeri çalışmaların artması sayesinde önemli ölçüde sağlanabileceği öngörülmektedir.

Keywords

Performans Değerlendirme Hataları, Belirli Derecelere Yönelme Hatası, Adler Ekolü, Yönetim

Read: 713

Download: 228