AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017- 61
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, fizik dersini alan mühendis adaylarının, akademik öz-yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Fizik -1 dersini alan toplam 225 mühendis adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, mühendis adaylarının akademik öz-yeterlik inanç düzeylerini belirlemek için Yılmaz, Gürçay & Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Mühendis adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek için Diker Coşkun (2009) tarafından 6’lı likert dereceleme türünde hazırlanan 27 maddelik ‘’Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p=0,05 ve p=0,01 olarak alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, doğrusal regresyon ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Arştırmadan elde edilen bulgulara göre, akademik öz-yeterlik puanları ile motivasyon, sebat ve yaşam boyu öğrenme eğilimi genel puanları arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mühendis adaylarının motivasyon, sebat ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arttıkça akademik öz-yeterlik inançları da artmaktadır. Sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu ile akademik öz-yeterlik inancı arasında anlamlı bir ilişki olduğubelirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the relationship between academic self-efficacy and lifelong learning tendencies of engineer candidates taking physics course was investigated. The population of the study consists from s a total of 225 engineer candidates who took Physics-1 course at Necmettin Erbakan University Engineering and Architecture Faculty in Fall in 2016-2017 academic year. In this research, The "Academic Self-Efficacy Scale" adapted by Gürçay & Ekici (2007) into Turkish was used for determining the self-efficacy level of engineer candidates. The "Lifelong Learning Tendency Scale" having 6-point likert scale have 27-items prepared by Diker Coşkun (2009) was used to determine lifelong learning tendencies of engineer candidates. Frequency, mean, independent t test, one way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were used to analyze the data. According to findings obtained by the study, there was a positive and significant relationship between academic self-efficacy scores and general scores of motivation, persistence and lifelong learning tendency. Academic self-efficacy perceptions also increase as the motivation, persistence, and lifelong learning tendencies of engineer candidates increase. Persistence, lack of interest in learning disposition, and lack of curiosity were found to be significantly related to academic self-efficacy perception.

Keywords