AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACIES AND LIFELONG LEARNING TENDENCIES

Author : Hatice GÜZEL
Number of pages : 1-13

Abstract

Bu çalışmada, fizik dersini alan mühendis adaylarının, akademik öz-yeterlikleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Fizik -1 dersini alan toplam 225 mühendis adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, mühendis adaylarının akademik öz-yeterlik inanç düzeylerini belirlemek için Yılmaz, Gürçay & Ekici (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Mühendis adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek için Diker Coşkun (2009) tarafından 6’lı likert dereceleme türünde hazırlanan 27 maddelik ‘’Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p=0,05 ve p=0,01 olarak alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, doğrusal regresyon ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Arştırmadan elde edilen bulgulara göre, akademik öz-yeterlik puanları ile motivasyon, sebat ve yaşam boyu öğrenme eğilimi genel puanları arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mühendis adaylarının motivasyon, sebat ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri arttıkça akademik öz-yeterlik inançları da artmaktadır. Sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu ile akademik öz-yeterlik inancı arasında anlamlı bir ilişki olduğubelirlenmiştir.

Keywords

Yaşam Boyu Öğrenme, Akademik Öz-Yeterlik, Mühendis Adayı, Fizik

Read: 1,295

Download: 476