SAHÎH-İ BUHÂRÎ’NİN KİTÂBU’L-AHKÂMI’NIN YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA GÜNCEL BİR OKUMASI

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 175-194
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nebevî beyanlar, ibadet ve ahlak sahalarının yanında sosyal ve ekonomik sahalarda da pek çok önemli mesajı içermektedirler. Her sahada ve ölçekte toplum hayatının önemli bir boyutunu oluşturan idare konusu, toplum refahının temini için kritik öneme sahiptir. Ferdî ve içtimâî her türlü başarı/ başarısızlığın (kalkınma/ geri kalmışlığın) temelde iyi/ kötü idare neticesinde gerçekleştiği tespiti bu bağlamda son derece önem arz etmektedir. Yönetim ve iletişim/etkileşim kavramlarından doğan ve günümüz yönetim telakkisini yansıtan yönetişim kavramı katılımcılık, hesap verebilirlik, saydamlık, etkinlik, eşitlik, hukukun üstünlüğü, cevap verebilirlik ve tutarlık gibi ilkelere vurgu yapmaktadır. Hadislerde de idare konusuyla ilgili çeşitli meselelerin üzerinde önemle durulduğu görülmektedir. Bu çalışmada yönetişimin sekiz ilkesine ilişkin nebevî beyan ve uygulamaları en kapsamlı bir şekilde içermesiyle temâyüz eden Sahîh-i Buhârî’nin Kitâbu’l-Ahkâmı’nda yer alan rivayetlerin farklı disiplinlerin araştırma bulgularından da istifade ederek incelenmesi ve böylelikle idareyle ilgili hadislerin yönetişim kavramı bağlamında güncel bir okuması hedeflenmektedir. Çalışmamız hadislerdeki idârî öğretilerin hepsini olmasa da önemli bir bölümünü, ilgili disiplinden mümkün mertebe istifade ederek inceleyen, bu sahadaki az sayıda olan araştırmalara bir nebze de olsa katkıda bulunma gayretinin mahsulüdür. İdare sahasındaki hadislerin günümüz yönetim telakkisi ışığında ele alınarak incelenmesi, bu mesaide farklı disiplinlerin araştırma bulgularından yararlanılması bu rivayetlerin güncel değerlerinin tespitinde ve hadislerdeki mesajların günümüze aktarılmasında önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

The prophetic declarations include many important messages in the social and economic areas in addition to the worship and ethics areas. Governance which forms an important dimension of the societal life at all levels and sizes, has critical importance for achieving the welfare of the society. The fact that all kinds of personal and societal successes/ failures (development/ underdevelopment) are in fact results of good/ bad governance is quite important. Good governance which is derived from governance and communication and reflects the contemporary understanding of management emphasizes principles such as participation, accountability, transparency, effectiveness, equity, rule of law, responsiveness and consistency. Various topics related to good governance are treated in hadith. This paper aims to analyze the hadiths in the Sahih al-Bukhari, Book of Judgments which is distinguished for its comprehensive inclusion of the sayings and applications of the Prophet (pbuh) related to the good governance principles, by benefiting from the research findings of different disciplines and this way to provide a contemporary reading of hadith in this area in the context of good governance. This study is a result of an effort to contribute to the small number of studies which analyze the prophetic teachings in an important part of, if not all, hadiths in the area of governance by utilizing as much as possible results from relevant disciplines. The study of hadiths in the field of governance in the light of contemporary governance concept and in doing so, making use of research results from various disciplinces is crucial for evaluating the contemporary values of these hadiths and carrying the messages in hadiths to present.

Keywords