FİRMALARIN KALDIRAÇ ORANI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE EFFECTS OF MACROECONOMIC VARIABLES ON FIRMS’ LEVERAGE RATIOS

Author : İsmail TUNA -- Serdar BUDAK - Sibel ÖLMEZ CANGİ - Veysel YILMAZ
Number of pages : 331-340

Abstract

Kaldıraç oranı, firmaların varlıklarının yüzde kaçını yabancı kaynaklarla finanse ettiğini gösteren bir oran olmasının yanı sıra firmaların risk derecesinin bir göstergesi de olabilmektedir. Özellikle kaldıraç oranının yüksek olması durumunda firmaların risk derecesinin arttığı söylenebilmektedir. Diğer yandan, bu oran kaldıraç etkisi ile özkaynak karlılığının bir göstergesi de olabilmektedir. Firmalar ile ilgili bu denli önemli bilgiler içeren kaldıraç oranı üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkisini ölçmek amacı ile Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı, 2003-2013 yılları arasında faaliyet gösteren ve verilerine tam olarak ulaşılabilen mali sektör ve holdingler dışında kalan 126 imalat sanayi firması araştırmaya dahil edilmiştir. Makroekonomik değişkenler Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Faiz Oranı (DİBS faizi), Sanayi Üretim Endeksi ve Döviz Kuru (USD) bağımsız değişken olarak, 126 şirketin kaldıraç oranları (Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam Varlıklar) ise bağımlı değişken olarak modele dahil edilmiştir. 3’er aylık dönemler halindeki verilerin kullanıldığı çalışmada, öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Böylelikle değişkenleri aynı seviyede durağan olup olmadıkları tespit edilmiştir. Kısa ve uzun dönem parametreleri hakkında bilgi vermesi amacıyla çalışmada, Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran, Shin ve Smith (2001) çalışmalarında tanımlanan sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL) ile incelenmiştir. Burada hata düzeltme teriminin katsayısının pozitif olması modelin dengeden uzaklaşılması, negatif olması ise dengeye yaklaşılması anlamındadır. Çalışmanın bulgular kısmında kurulan model için uygulanan sınır testi F istatistiğine göre %1 seviyesinde eşbütünleşme ilişkisine sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. ARDL testi sonuçlarına göre uzun dönemde bağımlı değişken olarak belirlenen Kaldıraç Oranı ile üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve Sanayi Üretim Endeksi arsında pozitif yönlü bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Kaldıraç Oranı, Sermaye Yapısı, Makro Ekonomik Değişkenler, BIST-Sanayi, ARDL

Read: 807

Download: 251