BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK YETERLİLİKLERİ KURUM ETKİLİLİĞİ VE KURUM KÜLTÜRÜNE YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 69-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Bilim ve Sanat Merkezleri’ndeki, yöneticilerin liderlik yeterliliği, kurum etkililiği, kurum kültürüne ilişkin öğretmen algılarının arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu amaçla, 2016 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 72 Bilim ve Sanat Merkezi ile bu merkezlerde görev yapan 364 öğretmene; “Okul Yöneticilerinin Liderlik Yeterliliklerini Değerlendirme Ölçeği”, “Okul Etkililiği Ölçeği” ve Okul Kültürü Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırma verileri, SPSS 15 paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Değişkenler arasındaki yordama düzeyinin belirlenebilmesi için Pearson Korelasyon Tekniği ve Kısmi Korelasyon kullanılarak analizler yapılmıştır. Sonuçlar .01 düzeyinde test edilmiştir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre; yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri ile kurum etkililiği arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre; yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri ile kurum kültürü arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre; kurum etkililiği ile kurum kültürü arasında yüksek düzeyde pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin; kurum kültürüne ilişkin algıları sabit tutulduğunda, yöneticilerinin liderlik yeterlilik düzeyleri ve kurum etkililiğine ilişkin algıları arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin; kurum etkililiğine ilişkin algıları sabit tutulduğunda, yöneticilerinin liderlik yeterlilik düzeyleri ve kurum kültürüne ilişkin algıları arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan öğretmenlerin; liderlik yeterliliğine ilişkin algıları sabit tutulduğunda, kurum etkililiği ve kurum kültürüne ilişkin algıları arasında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; in Science and Art Centers (SAC); is to investigate have according to teacher perceptions whether there is a meaningful relationship between leadership competence, institutional effectiveness and corporate culture. "School Administrator's Leadership Qualification Scale", "School Effectiveness Scale" and School Culture Scale were applied to 364 teachers in 72 SAC in Turkey in 2016. The research consists of descriptive and relational screening models. The data were analyzed using the SPSS 15 packet program. T-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey test and averages were used for data groups with normal distribution, Pearson correlation technique and partial correlation technique were used to determine the relationship level between the variables. The significance of the results was tested at .05 and .01 levels. A moderately positive correlation was found between the leadership competencies of the teachers and the institutional effectiveness and the leadership competences of the administrators and the perceptions of the institutional culture. There was a high positive correlation between teachers' perceptions of institutional effectiveness and institutional culture. When the teachers 'perceptions about the institutional culture were held constant, it was found that there was a low positive correlation between the administrators' perceptions of leadership competencies and institutional effectiveness. When the perceptions of the teachers about the institutional effectiveness were kept constant, it was found that there was a low positive correlation between the administrators' leadership qualifications and the institutional culture perceptions. When perceptions of teachers' administrators' leadership competence were held constant, it was found that there was a high positive correlation between institutional effectiveness and institutional cultural perceptions.

Keywords