SOSYAL MEDYA AĞLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜM ANKSİYETESİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 227-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medyayı kullanmaya harcanan zaman arttıkça anksiyete belirtilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal medya ağları kullanımı ve sıklığının sosyal görünüm anksiyetesiyle olan ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, 18 yaş ve üzeri, üniversitede farklı bölümlerde eğitim gören, çalışmaya katılmayı kabul eden, 347 gönüllü öğrenci ile görüşülerek yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama anket formu içinde sosyal görünüş anksiyetesi ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 265(%77.3) kadın, 78(%22.7) erkeğin yaş ortalaması 20.4 ± 1.7 (min 18, max 31) olup öğrencilerin 113’ü (%32.9) Tıp Fakültesinde, 89’u (%25.9) Tıbbi Laboratuvar, 59’u (%17.2) Çocuk Gelişimi, 50’si (%14.6) Tıbbi Dökümantasyon, 21’i (%6.1) Yaşlı Bakım, 8’i (%2.3) İlk Yardım, birer öğrenci de (%0.3) Sınıf Öğretmenliği, Optisyenlik ve Fizyoterapi bölümlerinde öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin en çok kullandıkları sosyal ağ instagram (%50.4) iken, %0.3’ü sosyal medya kullanmadığını bildirmiştir. Katılımcıların %47.6’sı sosyal ağlarını sürekli veya günde 10 kereden fazla kontrol ettiğini, %32.4’ü sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafların ne kadar beğeni aldığını önemsediğini, %56.3’ü güzel bir arkadaşı ile çekindiği fotoğrafı paylaşmayı tercih ettiğini, %18.7’si çektikleri resimleri üzerinde düzenlemeler yapmadan paylaşmadığını, %44.6’sı ancak üzerinde düzenlemeler yaptıktan sonra resimlerini beğendiğini belirtmişlerdir. Sosyal görünüş anksiyete ölçeğinde; %8.7’si dış görünüşü ile ilgili kendisini rahat hissetmediğini, %47.2’si fotoğraf çekimi sırasında kendisini gergin hissettiğini, %21.3’ü görünüşü nedeniyle insanların kendisini beğenmeyeceği, %11.1’i görünüşünün yaşamını zorlaştıracağı, %9.3’ü görünüşünden dolayı insanların kendisiyle vakit geçirmek istemeyecekleri kaygısı taşıdığını, %13.4’ü insanlarla konuşurken görünüşünden dolayı gerginlik yaşadığını belirtmişlerdir. Yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı etkin olarak kullandıkları ve kendilerini ifade etme alanı olarak ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu hali ile sosyal medyada insanların nasıl göründüğü önemli olmaya başlamış, görünüşü ile de yargılanması sonrasında kişinin sosyal görünüm anksiyetesinde artma kaçınılmaz olmuştur.

Keywords

Abstract

As the time spent for using social media increased, anxiety symptoms were observed to increase as well. This study aimed to identify the relationship between the usage and frequency of social media networks and social appearance anxiety in university students. The research data was collected through face-to-face survey method with 347 volunteer students who were 18-year-old or over, studying in different departments of the university and accepted to participate in the study. As the data collection tool, the social appearance anxiety scale in the data collection survey form created by the researchers was used. The data was assessed with the SPSS statistical program. The mean age of 265 (77.3%) female and 78 (22.7%) male study participants was 20.4 ± 1.7 years (min 18 years- max 31 years). 113 (32.9%) of the students were studying in the faculty of medicine, 89 (25.9%) in Medical Laboratory, 59 (17.2%) in Child Development, 50 (14.6%) in Medical Documentation, 21 (6.1%) in Geriatric Care, 8 (2.3%) in First Aid and 1 student (0.3%) in each of the following departments; Primary School Teaching, Optician and Physiotherapy departments. The most commonly used social network reported by the students was Instagram (% 50.4) whereas 0.3% of them reported that they did not use the social media. Of the participants, 47.6% stated that they checked their social networks constantly or more than 10 times a day, 32.4% stated that they cared about how much the photos shared by them in social media were liked, 56.3% stated that they preferred to share their photos taken with a good looking friend, 18.7% stated that they did not share their photo without editing it, 44.6% stated that they only liked their photos after they made editions on them. In the social appearance anxiety scale, % 8.7% of them stated that they did not feel comfortable about their external appearance, 47.2% of them stated that they felt nervous while their photos were taken, % 21.3 of them stated to have the anxiety that people would not like him/her because of their appearance, 11.1% of them stated to have the anxiety that their appearance would make their life difficult, 9.3% of them stated to have the anxiety that people would not like to spend time with them due their appearance and 13.4% of them said that they were experiencing nervousness while talking with people because of their appearance. In the conducted study, it was clearly observed that university students used social media effectively and how important it was as a field of self-expression. As is, how people looked in the social media started to be important and the increase in the social appearance anxiety became inevitable after being judged with the appearance.

Keywords