İLKOKULDA EĞİTSEL OYUNLAR TEKNİĞİNİN ÖĞRETİMDEKİ YERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS ABOUT EDUCATIONAL GAME TECHNIQUES IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS

Author : Şule KIRBAŞ -- Gülsüm KOPARAN GİRGİN
Number of pages : 521-538

Abstract

Oyun çeşitli kaynaklarda “ iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence” olarak tanımlanmaktadır. Ancak yapılan araştırmalarda oyunun, çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal yönden gelişimini desteklediği belirlenmiştir. Bu düşünceden hareketle oyun öğrenme-öğretme etkinlikleri içerisinde eğitim sistemimizde yer almıştır. Bu araştırmada ilkokulda eğitsel oyunlar tekniğinin öğretimde kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlkokul öğretmenlerinin eğitsel oyun tekniklerini derslerde kullanma durumları, hangi amaçlarla kullandıkları, oyun seçiminde nelere dikkat ettikleri, hangi tür oyunlara daha çok yer verdikleri nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara İli, Nallıhan İlçesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma gurubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile ulaşılabilen ilkokulda görevli 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada verilerin toplanması için yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar; öğretmenlerin eğitsel oyunları derslerde aktif olarak kullanmaya çalıştıklarını, oyunla çocuğun derse aktif katıldığını, yaparak yaşayarak öğrendiklerini, kalıcı öğrenme sağlandığını ve derslerin eğlenceli hale geldiğini düşündüklerini, tercih etmelerindeki amaçlarının derse katılımı arttırmak, davranış kazandırmak ve kazanılan davranışı pekiştirmek, sosyalleşme, hoşgörü, hakkını arama, iletişim, sorumluluk gibi yetenekleri geliştirmek olduğunu ortaya koymuştur. Eğitsel oyunları tercih ederken seviye ve konuya uygunluğa, zaman ekonomisine, eğitici ve eğlendirici olmasına dikkat ettikleri görülmüştür. En çok dikkat geliştirici, stratejik oyunlar, kelime oyunları, evcilik, geleneksel çocuk oyunlarını tercih ettikleri ve değerlendirmede sorun yaşamadıkları belirlenmiştir.

Keywords

İlkokul, Öğretim, Eğitsel Oyun, Öğretmen, Olgubilim

Read: 729

Download: 249