ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF UNIVERSITY PERSONNEL ATTITUDES TOWARD DISABLED PEOPLE

Author : Hande ŞAHİN
Number of pages : 315-325

Abstract

Engelli bireylere gerek toplumun ve gerekse tek tek bireylerin bakış açısı birbirinden farklıdır. Genel olarak bakış açısı ise, onlara acımak, yardım etmek ve onları yok sayıp, ikinci plana itmektir. Bu problemin temelinde ise engelli kişilere yönelik olumsuz tutumlar yatmaktadır. Bu problemin temelinde ise engelli kişilere yönelik olumsuz tutumlar yatmaktadır. Engelli bireylere yönelik tutumlar ile; görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engeli bulunan kişilerle ilgili düşüncelerin, inançların ve duyguların bütünü kast edilmektedir. Bu bağlamda engelliler hakkında oluşan olumsuz tutumları belirlemek, bunları gidermeye çalışmak ve engellilerin toplumla bütünleşmesini sağlamak için toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması gerekmektedir. Bu amaçla üniversite personelinin engelli bireylere yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan 150 akademik ve idari personel katılmıştır. Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket bireysel özelliklerin yer aldığı birinci bölüm ile Kaner (2008) tarafından geliştirilen “Özürlülere Yönelik Tutum Ölçeği”nin yer aldığı ikinci bölümden oluşmaktadır. Söz konusu ölçme aracı Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca yapılan “Toplum Özürlülüğü Nasıl Algılıyor” isimli çalışma kapsamında geliştirilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuş olup her bir maddeye ilişkin tutumları ise yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile betimlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların engellilere yönelik genel tutumlarının demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında t-testi ve varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca engelli tutum ölçeği ve alt ölçeklerine yönelik güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmaya alınanlar arasında; 30 yaş ve altındakiler, kadınlar, doktora eğitimi alanlar, 3501-4500 TL aylık gelire sahipler, akademik personeller ve ünvanı araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olanlar önde gelmektedir. Alt ölçeklere ilişkin ortalamalar incelendiğinde en olumlu tutum içerisinde olunan alt boyutun “eğitim ortamı”, en olumsuz tutum içerisinde olunan alt boyutun ise “aile yaşamı” olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; üniversite personelinin engelli bireylere yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05) belirlenirken; yaşa, eğitim düzeyine, aylık gelire, görev durumuna, unvana göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p

Keywords

Akademik Personel, Engelli Tutumu, İdari Personel, Tutum Ölçeği, Üniversite

Read: 732

Download: 230