ÖZENGENLERE YÖNELİK GİTAR ÖĞRETİMİNDE AYDINTAN VE CRACKNELL METOTLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE BİR MODEL PROGRAM ÖNERİSİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 59-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; özengen gitar öğretimi yönünden Aydıntan ve Cracknell metotlarının karşılaştırmalı analizini yapmak, aralarındaki ilişkisel durumu, benzer ve farklı yönleri tespit etmek, etki düzeylerini belirlemek ve bu tespitlere dayanarak başlangıç düzeyinde, özengen gitar eğitimi alan öğrencilere yönelik bir model önerisi sunmaktır. Bu araştırma, gruplar arası karşılaştırmalı deneysel bir çalışma ve bir model önerisinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan iki özel lisede öğrenim gören ve gitar çalmayı bilmeyen 5’er kişilik iki farklı çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma öncesi her iki gurubun hazır bulunuşluk düzeyini belirlemeye yönelik bir öntest yapılmış ve hazır bulunuşluk düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bu gruplardan birine Aydıntan Metodu, diğerine ise Cracknell metodu uygulanarak 28 hafta süreyle gitar çalma becerisi kazandırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonunda yapılan son test için öğretilen konu ve becerileri kapsayan 6 adet performans eseri uzman görüşü alınarak ve literatür taraması yöntemi ile belirlenmiştir. Bu performans eserlerini gruplardaki öğrencilerin seslendirmeleri sağlanmış, bu performanslar “gitar performans dereceleme ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir. Gruplar arası farkın tespitinde, her bir gruptaki öğrenci sayısı 20’nin altında olduğundan non-parametrik tekniklerden Mann Whitney U testi kullanılarak analiz yapılmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin seslendirdiği performans eserlerine ilişkin olarak; temel davranışlar, teknik davranışlar, müzikal etki- yorumlama ve toplam puan yönünden her iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Anılan deneysel çalışma, yapılan analiz ve araştırmacının süreçte yapmış olduğu gözlemler neticesinde elde edilen veriler ışığında bir model program önerisi hazırlanmıştır. “Özengenlere Yönelik Klasik Gitar Öğretim Programı Model Önerisi”, özengenlere yönelik klasik gitar eğitimi veren kurumlarda, başlangıç düzeyindeki klasik gitar derslerini yeniden düzenleyip geliştirmek amacı ile hazırlanmış ve 28 haftada uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle genel ve özel amaçlar ortaya konulmuş, amaç ve davranışlar tespit edilmiş, haftalara göre konu dağılımı verilerek örnek işleniş, öğrenme-öğretme etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme durumlarına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to suggest a model program for the students who are at the beginning level, to determine the relationship level, similar and different aspects and effect levels of Aydıntan and Cracknell methods, by means of comparative analysis. This study has been formed from a model proposition and an experimental work, in which comparative study between two different work groups. In this context, two different study groups were formed, with 5 private high school students for each, who had no knowledge of guitar playing. A pre-test was conducted to determine the readiness level of both groups. Readiness levels were found to be equal to each other. Aydıntan method was applied to one of these groups and Cracknell method was applied to other group. The groups were given guitar instructions for 28 weeks. At the end of the study 6 pieces were determined for the final test by literature review method and expert opinions. These pieces were played by students in the group setting. These performances were evaluated through "guitar performance grading scale" and comparative analysis was made via the non-parametric technique, Mann Whitney U test. In this study, based on the performance works, it was concluded that there wasn’t significant difference of basic behaviour, technical behaviour, musical effect and interpretation and total point between the two groups. A model program proposal was prepared in the light of the data obtained in the experimental study, analysis and the observations made by the researcher in the process. “The Model Program Proposition for Classical Guitar Teaching Programs for Amateurs" was prepared to improve classical guitar training at the begining level and it was organized in a manner that it can be applied for 28-weeks. Within this scope, general and specific objectives were set out, objectives and behaviors were determined, subject distribution was given weekly, and sample handling, learning-teaching activities, measurement and evaluation cases were included.

Keywords