YAŞAM KALİTESİNE GERONTEKNOLOJİK BAKIŞ
GERONTECNOLOGICAL PERSPECTIVE ON QUALITY OF LIFE

Author : Leyla ATEŞOĞLU -- Oya HAZER
Number of pages : 471-486

Abstract

Yaşlı nüfusun artması ve yaşam süresinin uzaması istenilen bir gelişme olmakla birlikte, toplumların bu gelişmeye karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Yaşlanan bir toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini sürdürme, sosyal ve ekonomik olarak önem taşımaktadır. Günümüzde eskiye oranla daha uzun bir ömür sürme şansına sahip olmanın, yaşam kalitesi artmadan bir anlamı olmayacağı ve sağlık beklentisinin yaşam beklentisinden çok daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda karşımıza çıkan "Geronteknoloji" kavramı; gerontoloji ve teknoloji bilimlerinin birleşmesinden oluşan ve yaşlı insanlara yönelik yeni ürün ve servislerin dizayn edilmesi için ortaya atılan bir kavramdır. Teknolojinin artan oranda kullanılmaya başlanması yaşlılar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu çalışma, kardiyovasküler rahatsızlıkları olan bireylerin geronteknolojiye olan ilgi düzeylerini ve geronteknolojik ürünlerin yaşam kalitelerine olan etkisini belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında katılımcıların tanıtıcı özelliklerini içeren bilgi formu ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü (WHOQOL-OLD) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların %91,7’sinin geronteknoloji terimini daha önce hiç duymadıkları ancak %79,2’sinin vücutlarında taşıdıkları cihazın varlığından güven duydukları saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun teknolojiye bakış açısı ılımlı olarak görülmektedir. %97,9 oranında ilaç saatlerini hatırlamak için teknolojik ürün kullanan katılımcılar büyük oranda teknolojinin günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını düşünmektedir. Yarıdan fazla katılımcı yaşam kalitelerinin kullandıkları cihazlardan sonra kısmen olumlu yönde etkilendiğini düşünürken, yaşamdan aldıkları zevkin değiştiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Geronteknoloji, Yaşam Kalitesi, Geronteknolojinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Read: 922

Download: 415