SOSYAL YARDIM KURULUŞLARINDAN YARDIM ALAN AİLELERİN BENLİK ALGILARI İLE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-PERCEPTION AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF FAMILIES RECEIVING DONATION FROM SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

Author : İbrahim TAŞ -- Okan BİLGİN
Number of pages : 37-46

Abstract

Bu çalışmanın amacı sosyal yardım kurumlarından yardım alan ailelerin benlik algıları ile algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada ayrıca ailelerin benlik algılarının sosyal güvence türüne ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Çalışma grubunu 2016 yılında İstanbul Üsküdar Belediyesinden yardım alan 224 aile oluşturmaktadır. Çalışmaya katılanların 172’si (%76.8) kadın, 52’si (%23.2) erkektir. Çalışmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ) ile toplanmıştır. Analizler SPSS analiz programı ile yapılmıştır. Gruplar arası farklılıklar t testi ve tek yönlü anova testleri ile, gruplar arası farklılığın kaynağını belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon ile test edilmiştir. Çalışmada sosyal yardımlaşma kurumlarından yardım alan bireylerin benlik algıları ile algılanan sosyal destek ölçeği arkadaştan alınan sosyal destek alt boyutu arasında düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca bu ailelerin benlik algılarının sosyal güvence türlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı, farklılaşmanın Genel Sağlık Sigortasına (GSS) sahip olma ile Sosyal Sigortalar Kurumu güvencesine (SSK) sahip olma ve Genel Sağlık Sigortasına sahip olma ile hiçbir güvenceye sahip olmama arasında olduğu görülmektedir. Çalışmada bireylerin benlik algıları ile cinsiyet değişkeni arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Sonuçlar daha önce yapılmış araştırma bulguları ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Benlik Algısı, Sosyal Destek, Sosyal Yardım, Cinsiyet, Korelasyon

Read: 1,247

Download: 449