KİTAP OKUMA TERCİHİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ: ÇOK SATAN KİTAP OKURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
POPULAR CULTURE ROLE ON READING BOOK PREFERENCE: A RESEARCH ON BESTSELLER BOOKS READERS

Author : Öznur YÜKSEK -- Bahar URHAN TORUN
Number of pages : 549-559

Abstract

Popüler kültürün semantik değişimine, bir başka deyişle çoğunluğun tercihi mi yoksa çoğunluğu belirli tercihlere sürükleyen bir süreç mi olduğuna yönelik tartışmalar onlarca yıldır süregelmektedir. Her iki bakış açısında da kitaplar genellikle popüler kültüre karşıt bir argüman gibi düşünülmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, okurların bakış açısı üzerinden çok satan kitapları okumanın kültürle mi yoksa popüler kültürle mi ilişkisi olduğu sorusunun yanıtlarını değerlendirmektir. Nitekim popüler kültürün etki alanının genişliğine işaret edebilmek için, kitap okurlarının çok satan kitaplarla ilişkisi üzerine yeniden düşünmek önemlidir. Çalışmanın ikinci gayesi, söz konusu hareket noktasından temellenen akademik çalışmaların azlığı nedeni ile bu alana dikkat çekmek ve söz konusu eksikliği tamamlamaya bir katkı sağlamaktır. Araştırmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak popüler kültür, kitle kültürü ve bu kavramların kitap ile ilişkisi ayrıntılandırılmıştır. Son bölüm ise kitap tercihleri arasında çok satan kitaplar da bulunan Türkiye’den on iki kitap okuru ile yapılandırılmış derinlemesine mülakat yapılarak katılımcıların kitap tercihlerini etkileyen faktörler, çok satan kitapları okuma nedenleri ve söz konusu kitaplara yükledikleri anlam ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın en ilginç sonucunu, on iki katılımcıdan yedisinin bir kitabı çok satan yapan etkenin reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları ile geleneksel ve yeni iletişim teknolojilerinde sıklıkla görünmesi düşüncesi oluşturmaktadır. Katılımcılar, tanıtım faaliyetleri sayesinde çok satan haline gelen kitapların tamamının, dünya çapında bir ilgiyi aslında hak etmediğini düşünmekle birlikte, yine de çok satan listelerini kontrol etmekte ve bu eylemlerini farklı gerekçelerle açıklamaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların bir kitabı çok satan yapan faktörlerin bilincinde olduğunu ve bununla birlikte toplumdaki genel ilgiye kayıtsız kalamadıklarını söylemek mümkündür.

Keywords

Kitap Okuma, Çok Satan Kitap, Kültür, Popüler Kültür, Kitle Kültürü

Read: 1,052

Download: 560