KİTAP OKUMA TERCİHİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ: ÇOK SATAN KİTAP OKURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017- 62
Number of pages: 549-559
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Popüler kültürün semantik değişimine, bir başka deyişle çoğunluğun tercihi mi yoksa çoğunluğu belirli tercihlere sürükleyen bir süreç mi olduğuna yönelik tartışmalar onlarca yıldır süregelmektedir. Her iki bakış açısında da kitaplar genellikle popüler kültüre karşıt bir argüman gibi düşünülmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, okurların bakış açısı üzerinden çok satan kitapları okumanın kültürle mi yoksa popüler kültürle mi ilişkisi olduğu sorusunun yanıtlarını değerlendirmektir. Nitekim popüler kültürün etki alanının genişliğine işaret edebilmek için, kitap okurlarının çok satan kitaplarla ilişkisi üzerine yeniden düşünmek önemlidir. Çalışmanın ikinci gayesi, söz konusu hareket noktasından temellenen akademik çalışmaların azlığı nedeni ile bu alana dikkat çekmek ve söz konusu eksikliği tamamlamaya bir katkı sağlamaktır. Araştırmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak popüler kültür, kitle kültürü ve bu kavramların kitap ile ilişkisi ayrıntılandırılmıştır. Son bölüm ise kitap tercihleri arasında çok satan kitaplar da bulunan Türkiye’den on iki kitap okuru ile yapılandırılmış derinlemesine mülakat yapılarak katılımcıların kitap tercihlerini etkileyen faktörler, çok satan kitapları okuma nedenleri ve söz konusu kitaplara yükledikleri anlam ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın en ilginç sonucunu, on iki katılımcıdan yedisinin bir kitabı çok satan yapan etkenin reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları ile geleneksel ve yeni iletişim teknolojilerinde sıklıkla görünmesi düşüncesi oluşturmaktadır. Katılımcılar, tanıtım faaliyetleri sayesinde çok satan haline gelen kitapların tamamının, dünya çapında bir ilgiyi aslında hak etmediğini düşünmekle birlikte, yine de çok satan listelerini kontrol etmekte ve bu eylemlerini farklı gerekçelerle açıklamaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların bir kitabı çok satan yapan faktörlerin bilincinde olduğunu ve bununla birlikte toplumdaki genel ilgiye kayıtsız kalamadıklarını söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

Over the decades there has been ongoing discussion about semantic transfor-mation of popular culture whether it means to the choices of majorities or the directed particular preferences to influence masses. Either way, books are largely regarded as an anti-popular cultural argument. The main purpose of this study is to evaluate from the readers’ point of view whether reading has a relation with culture or popular cul-ture. To point out extent of popular culture influence area, it is crucial to reconsider the book readers’ perspective on bestseller books. The secondary purpose is to draw atten-tion and contribute to the area as the rarity of academic studies grounded from this context. In this sense, in theoretical part of the study, popular culture’s, mass culture’s and the books’ relations with them are detailed with literature survey. And the last part is consisted of in-depth interview analyses with twelve bestseller books readers from Turkey, who prefer to read them beside other types of books, in order to reveal the factors affecting book preferences; reasons of reading bestseller books, and the meaning they attribute to the bestseller books. The most interesting result of the research is seven out of twelve attendees think that frequent appearance on traditional and new communication technologies through advertisements and Public Relations (PR) works make a book bestseller. Thanks to those promotional activities, they believe not all bestseller books deserve major/global attention but meantime they all check bestseller book lists and justify reading those books due to several reasons. So it can be said the attendees are conscious of the ways making a book popular but still cannot resist to common interest in society.

Keywords