TEOG SINAVININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF TEOG EXAM ON ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Author : Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ -- Sibel ASLAN
Number of pages : 1-14

Abstract

Ülkemizde öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişlerinde ülke genelinde Temel Eğitim’den Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adlı bir sınav uygulanmakta ve bütün 8.sınıf öğrencileri bu sınava girmek zorundadırlar. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda yaptıkları tercihlere göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedirler. Bu sınavda öğrencilere Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dersine ilişkin sorular da yöneltilmektedir. Bu araştırmanın amacı TEOG sınavının ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimleri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda TEOG sınavının İngilizce bir metni okuma ve anlamalarına etkisine ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca TEOG sınavı kapsamında yer alan kazanımların; öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla İngilizce konuşma becerilerini etkileme düzeyine, İngilizce bir şarkı, film, diyalog, drama gibi etkinlikleri dinleme ve anlamalarına etkisine, öğrencilerin kendilerini İngilizcede yazı yazarak ifade etmelerindeki etkisine ve İngilizce kelime hazinelerine ne derecede etki ettiğine dair görüşleri saptanmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Elazığ il merkezinde bulunan üç devlet ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Okulların belirlenmesinde soyo-ekonomik düzey dikkate alınmış ve iyi, orta ve alt sosyo-ekonomik düzey olmak üzere üç okul belirlenmiştir. Her bir okuldan altışar öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci seçilmiştir. Okulların sosyo-ekonomik düzeylerinin belirlenirken okulların yerleşim yerleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan görüşler dikkate alınmıştır. Öğrencilerin seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Çalışma ile TEOG sınavının öğrencilerin İngilizce öğreniminde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

TEOG, Ortaokul, İngilizce Dil Öğrenimi, Ortaokul Öğrencisi

Read: 1,342

Download: 505