TEOG SINAVININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017- 63
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişlerinde ülke genelinde Temel Eğitim’den Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adlı bir sınav uygulanmakta ve bütün 8.sınıf öğrencileri bu sınava girmek zorundadırlar. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda yaptıkları tercihlere göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedirler. Bu sınavda öğrencilere Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dersine ilişkin sorular da yöneltilmektedir. Bu araştırmanın amacı TEOG sınavının ortaokul öğrencilerinin İngilizce öğrenimleri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda TEOG sınavının İngilizce bir metni okuma ve anlamalarına etkisine ilişkin öğrenci görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca TEOG sınavı kapsamında yer alan kazanımların; öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla İngilizce konuşma becerilerini etkileme düzeyine, İngilizce bir şarkı, film, diyalog, drama gibi etkinlikleri dinleme ve anlamalarına etkisine, öğrencilerin kendilerini İngilizcede yazı yazarak ifade etmelerindeki etkisine ve İngilizce kelime hazinelerine ne derecede etki ettiğine dair görüşleri saptanmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Elazığ il merkezinde bulunan üç devlet ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Okulların belirlenmesinde soyo-ekonomik düzey dikkate alınmış ve iyi, orta ve alt sosyo-ekonomik düzey olmak üzere üç okul belirlenmiştir. Her bir okuldan altışar öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci seçilmiştir. Okulların sosyo-ekonomik düzeylerinin belirlenirken okulların yerleşim yerleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan görüşler dikkate alınmıştır. Öğrencilerin seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Çalışma ile TEOG sınavının öğrencilerin İngilizce öğreniminde olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

In our country, while passing from secondary school to high school, an exam called Transition from Primary Education to Secondary Education System (TEOG) is carried out and all 8th grade students have to take this exam. Students are enrolled a high school based on their choices in line with the scores they get from TEOG exam. In this exam, students are asked about English besides Mathematics, Turkish Language, Science, Social Studies, Religious Culture and Moral Knowledge courses. The aim of this study is to determine secondary school students’ views about the effectiveness of TEOG exam on English language learning. In this direction, the students’ views about reading and comprehension an English text were determined. Moreover, their views about the effectiveness of TEOG exam outcomes on their speaking with their teachers and friends; the effect on their listening and understanding a song, film, dialogue, drama activities in English; and the effect on their vocabulary were also determined. In this study, qualitative research design was used. The study group consisted of the students enrolled at three state schools in Elazığ city center in 2016-2017 academic year. Maximum variation sampling method was used in the study. In determination of schools, the socio-economic standards were considered, and three schools were determined as high, middle and low socio-economic status. From each school six students were selected and totally 18 students were included in the study. In determination of socio-economic status of schools, the locations of these schools and the views of officials from Provincial Directorate of National Education were considered. Volunteer students participated to the study. Study results revealed that TEOG exam had a positive impact on English language learning. Several recommendations are offered based on the research findings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics