KİTAB-I MAKBÛL DER HÂL-İ HUYÛL ADLI ESERDE ATLARIN ÖZELLİKLERİ DONLARI VE TEDAVİLERİNDE KULLANILAN BİTKİ ADLARI
HORSES CHARACTERITICS, THEIR COLORS (DON’S) AND PLANT NAMES WHICH USED IN THEIR TREATMENT IN THE MANUSCRIPT CALLED ‘’KITÂB-I MAKBÛL DER HÂL-I HUYÛL’’

Author : Paki KÜÇÜKER -- Gülden SARI KAYADİBİ
Number of pages : 57-69

Abstract

Bu makalede ele alınan eser 06 Mil Yz A 1691/1 arşiv numarasıyla, Kitâb-ı Makbûl der Hâl-i Huyûl adıyla, Ankara Milli Kütüphane’de kayıtlıdır. Her sayfasında 15 satır bulunan harekeli nesihle yazılmıştır ve 48 yapraktır. Kâdî-zâde Mehmed (Muhammed) b. Mustafâ Balıkesirî (ö. 1044/ 1635) tarafından 17. yüzyılda II. Osman’a itafen kaleme alınmıştır. Eserin 26 nüshası bulunmaktadır. Bir mukaddime, bir hâtime ve dört bâb üzerine tertip edilmiştir. Ele aldığımız eserde, atların toplumumuzdaki yeri ,atlara ad vermenin önemi, atlarda bulunması gereken iyi özellikler, hangi donlara sahip olan atların iyi olduğu anlatılmaktadır. İyi atlarda bulunması gereken sıfatlar ‘‘y” harfiyle başlayan Türkçe yirmi yedi özellik ile sıralanmıştır. Eserde at beslemenin önemi ve fazileti ayetlerle ve hadislerle aktarılmıştır. Baytarnâme kısmında at hastalıklarından ve bu hastalıkları tedavi atmek için kullanılan çeşitli bitkilerden söz edilmektedir.

Keywords

At Kültürü, Atçılık, At Donları, At Tedavisi Baytarnâme

Read: 1,303

Download: 446