FAKİR BAYKURT YAZININDA KÖY ENSTİTÜLERI VE SENDİKAL YAŞAMIN İZLERİ
TRACES OF VILLAGE INSTITUTES AND TRADE UNION LIFE IN THE WORKS OF FAKIR BAYKURT

Author : Sevim KARABELA ŞERMET
Number of pages : 195-204

Abstract

Türk edebiyatında Fakir Baykurt ismi 1950 sonrası eserleri ile dikkat çeker. Özellikle “Köy Romanı” başlığının öncü isimlerinden biri olan Fakir Baykurt yaşam ile yazının örtüştüğü yazarlardandır. Türk edebiyatında köy romanı 1950'lerin başından 1970'lerin sonuna kadar revaçtadır. Fakir Baykurt'un eserlerinin ana amacı köyü ve köylü hayatını aydınlatmaktır. Fakir Baykurt Türk yazını için önemli olduğu kadar Türk eğitim tarihi açısından da önemli bir isimdir. Fakir Baykurt ömrü boyunca öğretmenlik yapmış ancak hayatın ona sunduğu öğretmen/yazar rolü ile yetinmeyerek öğretmenlerin yürüttüğü sendikal faaliyetlerde uzun süre aktif rol oynamıştır. İlk öğretmen örgütlenmesi olan Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) hareketi içerisinde uzun süre kurucu ve yönetici kimliği ile yer almıştır. Fakir Baykurt ismi sadece edebiyat tarihi için değil Türk Milli Eğitim Tarihi ve Türk Sendikacılık Tarihi için de önemlidir. Öğretmen örgütlenmesine öncülük ederek bir anlamda öğretmenlere rehberlik eden Fakir Baykurt’un öğretmenlerin giriştiği mücadelede başat rol üstlendiği bilinmektedir. Onun hayatını şekillendiren Köy Enstitüleri ve öğretmenlik süresi içerisinde giriştiği sendikal faaliyetlerin özel hayatında olduğu kadar yazın hayatı üzerinde de çok büyük etkisi olmuştur. Bu çalışmada Fakir Baykurt’un örgütlenme hareketi içerisinde bir öğretmen-yazar kimliğiyle tanımı ve bu tanımın eserlerine yansıması ortaya konulacaktır.

Keywords

Fakir Baykurt, Özyaşam, Köy Enstitüleri, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)

Read: 1,261

Download: 445