ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARINDAN SAĞLADIĞI İŞ TATMİNİ VE KARİYER BEKLENTİLERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Turizm Eğitimi / Staj / İş Tatmini ve Kariyer Planlama
Number of pages: 429-441
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm olayı, bu potansiyele sahip ülkeler için gelir getirici, istihdam sağlayıcı, dış ticaret dengesini sağlayıcı, uluslararası ilişkileri düzenleyici, kişi başına düşen milli geliri artırıcı, tarihi ve doğal mirasın korunmasında yardımcı olma gibi birtakım önemli işlevler içermektedir. Bu denli önemli bir sektörün sürdürülebilirliği ve sağlıklı gelişmesi verilen hizmetlerin kalitesine ve çeşitliliğine bağlıdır. Kaliteli hizmetin sunulması ise işinde uzman, eğitimli ve nitelikli işgücünün istihdam edilmesi ile doğru orantılıdır. Ayrıca, işinden yüksek düzeyde tatmin sağlayan çalışanlar, genellikle örgüt amaç ve hedeflerini benimseyen, örgütüne bağlı ve verimli çalışan bireyler olmaktadır. Nitekim örgütler açısından nitelikli işgücünü elde tutmanın birinci yolu, örgüt üyelerini tatmin etmekten geçmektedir. Turizm sektörü ve eğitimi açısından bakıldığında, özellikle sektörün çekirdeğini oluşturan ortaöğretim düzeyinde eğitim alan öğrenciler başta olmak üzere, önlisans ve lisans öğrencilerinin stajlarından sağladığı tatmin oldukça önemlidir. Genellikle turizm sektörü ile ilk kez staj vesilesiyle tanışan öğrenciler, kariyer planlamalarını da bu doğrultuda oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, sektörün nitelikli işgücünü oluşturacak çekirdek durumdaki turizm eğitimi verilen ortaöğretim kurumlarındaki turizm öğrencilerinin staj dönemlerinde sağladığı iş tatmininin önemine vurgu yapılarak, sektörde kariyer yapmaya yönelik beklentileri üzerindeki muhtemel etkilerinin yapılan diğer çalışmaların incelenmesiyle ortaya konulmaya çalışılmasıdır. Böylelikle, ortaöğretim kurumlarında verilen turizm eğitimi hakkında bilgi verilmesi, iş tatmininin önemi ve teorilerine vurgu yapılması ile kariyer kavramı hakkında geniş bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The tourism for potential countries has numbers of important functions such as income generating, employment, providing the foreign trade balance, regulating the international relations, raising the national income per capita and helping to preserve of historical and natural heritage. The sustainability and healthy development of such an important sector, depends on the quality and diversity of the services which provided in tourism sector. And to provide the quality service is directly proportional with the employment of specialized, educated and qualified workforce. In addition, employees who provide a high level of satisfaction from their work are often individuals who are depending to organization, work efficiently and adopting organizational goals and objectives. As a matter of fact, the first way to keep the qualified workforce in terms of organizations is to satisfy the members of the organization. In terms of tourism sector and tourism education, it is very important that the satisfaction provided by trainees of associate and undergraduate students especially the students who are educated at the high school education level which constitutes the core of the industry. Generally, students who meet with the tourism sector the first time by internship are planning their career also in this direction. Out of here, the aim of this study is try to present the likely effects of job satisfaction on the career expectations of the sector by examining the other studies carried out in the sector by emphasizing the importance of job satisfaction provided in internship by the tourism students who in the core state and will constitute the qualified labor sector. Hereby, it is aimed to inform about the tourism education given in tourism high schools, emphasizing the importance and theories of job satisfaction and providing information about career concept.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics