ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN MOBBİNGE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 361-377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanların, örgütün yapısı, politikaları, işlemleri ve örgütsel amaçlara bakış açılarını içeren değerleri o örgütün kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, mobbing davranışlarına izin verebilir ya da bu davranışları filtreleyebilir. Örgüt kültürü ve çalışan yapısı arasındaki biçimlendirici ilişkiler, liderlerle üyeler arasındaki etkileşimin doğasını belirler. Bu nedenle farklı örgüt kültürlerinde farklı liderlerle üyeleri arasındaki etkileşim şekli farklı olabilir. Yapılan araştırmalarda lider-üye etkileşim kalitesi düştükçe iş tatmininin azaldığı devri eğiliminin ve mobbing davranışlarının arttığı bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmada örgüt kültürü ve mobbing ilişkisine lider-üye etkileşiminin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla Bitlis ili tekstil işletmeleri 223 çalışanından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, örgüt kültür tiplerinden bürokratik örgüt kültür tipinin mobbing üzerinde pozitif etkisi bulunurken Yenilikçi Kültür ve Destekleyici Kültürün anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Analiz sonucuna göre Bürokratik Kültür ve Destekleyici Kültürün Lider-Üye Etkileşimi üzerinde pozitif yönde etkisi varken Yenilikçi Kültürün anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Örgüt kültür tipleri aracılık etkisi araştırılan Lider-Üye Etkileşimi birlikte analiz edilerek, bu değişkenlerin mobbing üzerindeki etkisine bakılmış, bürokratik kültür tipinin mobbing üzerindeki etkisinin devam ettiği ancak beta katsayısı (ß=0.438)’den 0.381 olarak azaldığı (p

Keywords

Abstract

The values of the employees including their perspectives on organizational structure, politics, operations and organizational goals constitute the culture of that organization. Organizational culture may allow or filter mobbing attitudes Formative relationships between organizational culture and employee structure determine the nature of the interaction between leaders and members. Therefore, the interaction between different leaders and members in different organizational cultures may be different .In this context, this study has examined the intermediary role of leader-member interaction on the relationship between organizational culture and mobbing. To this end, data were collected from 223 workers working in textile enterprises in the city of Bitlis by interview technique. According to research findings, the type of bureaucratic organizational culture, one of the organizational culture types, has a positive effect on mobbing whereas Innovative Culture and Supportive Cultural have no significant effect on it. According to the analysis result, the Bureaucratic Culture and Supporting Culture have a positive influence on the Leader-Member Interaction, however the Innovative Culture has no significant effect on it. The Leader-Member Interaction, whose organizational culture types mediation effect was studied, has been analyzed together and the effects of the variables on mobbing have been viewed. It has been seen that the bureaucratic culture type continues its effect on mobbing, however the beta coefficient (ß = 0.438) has decreased to 0.381 (p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics