ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN MOBBİNGE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ
THE INTERMEDIARY ROLE OF LEADER-MEMBER INTERACTION IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE TYPES ON MOBBING

Author : Gül GÜN
Number of pages : 361-377

Abstract

Çalışanların, örgütün yapısı, politikaları, işlemleri ve örgütsel amaçlara bakış açılarını içeren değerleri o örgütün kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü, mobbing davranışlarına izin verebilir ya da bu davranışları filtreleyebilir. Örgüt kültürü ve çalışan yapısı arasındaki biçimlendirici ilişkiler, liderlerle üyeler arasındaki etkileşimin doğasını belirler. Bu nedenle farklı örgüt kültürlerinde farklı liderlerle üyeleri arasındaki etkileşim şekli farklı olabilir. Yapılan araştırmalarda lider-üye etkileşim kalitesi düştükçe iş tatmininin azaldığı devri eğiliminin ve mobbing davranışlarının arttığı bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmada örgüt kültürü ve mobbing ilişkisine lider-üye etkileşiminin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla Bitlis ili tekstil işletmeleri 223 çalışanından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, örgüt kültür tiplerinden bürokratik örgüt kültür tipinin mobbing üzerinde pozitif etkisi bulunurken Yenilikçi Kültür ve Destekleyici Kültürün anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Analiz sonucuna göre Bürokratik Kültür ve Destekleyici Kültürün Lider-Üye Etkileşimi üzerinde pozitif yönde etkisi varken Yenilikçi Kültürün anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Örgüt kültür tipleri aracılık etkisi araştırılan Lider-Üye Etkileşimi birlikte analiz edilerek, bu değişkenlerin mobbing üzerindeki etkisine bakılmış, bürokratik kültür tipinin mobbing üzerindeki etkisinin devam ettiği ancak beta katsayısı (ß=0.438)’den 0.381 olarak azaldığı (p

Keywords

Bürokratik Kültür, Yenilikçi Kültür, Destekleyici Kültür, Mobbing, Lider-Üye Etkileşimi

Read: 817

Download: 247