YÖRÜK TÜRKMEN TOYLARININ SOSYO - KÜLTÜREL ÖNEMİ VE ALTERNATİF TURİZME KAYNAKLIK EDEBİLECEK GELENEKSEL ÖZELLİKLERİ
YORUK TURKMEN FEASTS OF SOCIO-CULTURAL IMPORTANCE AND ALTERNATIVE TOURISM SOURCE OF TRADATIONAL CHARACTERISTICS

Author : Fatih USLU -- Şakir FURAL
Number of pages : 341-353

Abstract

Yörük Türkmen geleneğinin önemli bir kültürel miras değeri olan toylar (şölenler) Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine yayılmış olan Yörük Türkmen’lere ait sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin maddi manevi yardımları ile düzenlenmektedir. Son yıllarda üniversitelerde kurulan Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve üniversiteler bünyesinde kurulan Yörük Türkmen öğrenci topluluklarının dâhil olduğu etkinlikler kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir. Toylar doğal ortam koşulları bakımından son derece iyi imkanlar sunan yüksek yaylalarda, nadiren şehir merkezlerinde sosyal ve kültürel dayanışmayı arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yörük Türkmen aşiretlerinin sosyo – kültürel yaşam özelliklerinin bir dışa vurumu olan toyların önemini vurgulayarak alternatif turizme kaynaklık edebilecek geleneksel özelliklerini incelemektir. Çalışma kapsamında toyların alternatif turizm kapsamında değerlendirilerek Yörük Türkmen örf ve adetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ile bu kültürel miras değerinin gelecek nesillere kültür erozyonuna uğramamış şekilde aktarılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri benimsenmiş olup, veri toplamak amacıyla yüz yüze görüşme, odak grup görüşmesi ve katılımcı gözlem uygulanmıştır. Yüz yüze ve odak grup görüşmeleri Yörük aşiretlerinin yaşlı üyeleri ile yapılmıştır. Veri toplama işlemlerinin ardından ofis çalışmasına geçilerek elde edilen tüm veriler mevcut literatür ile birleştirilerek çalışmanın sonuç bölümüne aktarılmıştır. Çalışma sonucunda Yörük Türkmen toylarının yaşatılması gereken önemli bir kültürel miras değeri olduğu ve toyların kültür turizmi ile kırsal turizm gibi alternatif turizm türlerine kaynaklık edebilecek geleneksel özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir. Ancak son yıllarda toylarda yaşanan bazı fonksiyonel değişiklik ve aksaklıkların kültürel erozyona neden olmaya başladığı ve toyların sürdürülebilirliği ile alternatif turizme kaynaklık eden özellikleri tehdit ettiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords

Yörük, Türkmen, Şölen, Toy, Kültürel Miras, Alternatif Turizm

Read: 878

Download: 299