19.YÜZYIL OSMANLI İDARİ YAPISI İÇİNDE ERMENİ-KÜRT İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL OVERVIEW OF ARMENIAN-KURT RELATIONS IN OTTOMAN ADMINISTRATIVE STRUCTURE IN THE 19th CENTURY

Author : Melek SARI GÜVEN
Number of pages : 341-358

Abstract

Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl öncelikle idari alanda olmak üzere askeri, ekonomik ve siyasi anlamda birçok değişme ve gelişmenin yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Klasik Osmanlı idari yapısı olan eyalet sistemi yerine merkezi yapıyı güçlendirme adına çalışmalara başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin idari alanda yaşadığı bu dönüşümler genel olarak tüm Osmanlıyı; incelenecek konu itibariyle ise Ermenileri ve Kürtleri birçok yönden etkilemiştir. Bu çalışmada öncelikle Osmanlı Devleti’nin yönetimsel yapısı ile ilgili bilgi verilerek bu yapının değişimden nasıl etkilendiği açıklanacaktır. Bu temelden hareketle, Ermenilerin ve Kürtlerin Osmanlı idari yapısı içindeki değişimden nasıl etkilendiği ve bu etkinin onların ilişkilerine nasıl yansıdığı konusu incelenecektir. Osmanlılar, İslam devletlerinin geleneksel uygulamasını izleyerek bünyesinde yaşayan toplulukları millet yapısı altında dine göre sınıflandırmıştı. Osmanlı Devleti’nde nüfusa ait kayıtlar bile, etnik yapı ya da dil grubuna göre değil de dine göre tutulmaktaydı. Ermeniler, etnik köken, dil ve din açısından farklı olan Gayrimüslimlerdi. Kürtler ise Türkler gibi Müslüman ama etnik köken ve dil açısından farklı olan bir gruptu. Bu çalışma, Osmanlı Devleti bünyesinde varlık gösteren bu iki grup arasındaki iletişimin dayandığı beş temel nokta üzerinden yürütülecektir. Bunlar; Ermenilerin ve Kürtlerin Osmanlı Devleti içinde yürütülmekte olan misyonerlik faaliyetlerinden etkilenmeleri; cemiyetler kurmaları; basın-yayın faaliyetlerinde bulunmaları; Osmanlı Devleti içindeki faaliyetleri ve köy, mera, yayla problemlerini kapsayan toprak sorunlarıdır.

Keywords

19. Yüzyıl, Osmanlı Devleti, İdari Yapı, Ermeni, Kürt

Read: 795

Download: 240