TÜRKİYE’DE SOSYAL ADALET ALANINDA BİR ÖRTÜŞEN UZLAŞMA SAĞLANABİLME OLASILIĞI ÜZERİNE
THE POSSIBILITY OF AN OVERLAPPING CONSENSUS ON THE ISSUE OF SOCIAL JUSTICE IN TURKEY

Author : Necip YILDIZ
Number of pages : 391-401

Abstract

Bu makale, sosyal adalet konusunda Türkiye’de örtüşen bir uzlaşma sağlanabilmesi ihtimalini sorunsallaştırmaktadır. Sosyal adaletin bir devletin sahip olduğu meşruiyet düzeyi açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda, sosyal adalet meselesi etrafında bir Türkiye’de bir uzlaşının sağlanmasının çok büyük bir önemi olduğu muhakkaktır. Amerkalı bir siyaset düşünürü olan John Rawls’un “hakkaniyet olarak adalet” kavramsallaştırması ışığında, Türkiye’deki sosyal adalet meselesi, özellikle gelir dağılımı ve bölgesel farklılıklara atıfla ele alınıp tartışılmıştır. Çalışmada, Türkiye’de sosyal adalet konusunda örtüşen bir uzlaşma sağlanabilmesi için, gelir dağılımı ve bölgesel eşitsizliklerin asgariye indirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Türkiye’de gelir dağılımını ölçen Gini katsayısının nispeten yüksek olduğu ve ayrıca özellikle Doğu bölgelerinin gayri safi milli hasıladan aldığı payın karşılaştırmalı olarak düşük olduğu görülmektedir. Makalede, Türkiye’de sosyal adalet üzerinde yaygın bir uzlaşma sağlanmasının, Anayasa’da belirtilen “sosyal devlet” niteliklerinin korunması ile mümkün olabileceği ifade edilmiştir. Eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda devletin dezavantajlı grupları koruyan uygulamalarının, sosyal adaletin sağlanması noktasında kritik bir öneme sahip olduğu bir gerçektir. Makalede ayrıca sosyal adalet üzerinde sağlanacak bir uzlaşının, Türkiye’de pekişmiş bir demokrasinin oluşturulabilmesi için de gerekli olduğu vurgulanmıştır. Nitekim pekişmiş bir demokrasinin, hem pekişmiş demokratik kurumların varlığını hem de vatandaşlar arasında ülkede adaletin hüküm sürdüğüne ve demokratik bir yönetimin mevcut olduğuna dair yaygın bir kanaatin varlığını gerektirdiği muhakkaktır.

Keywords

Sosyal Adalet, John Rawls, Hakkaniyet Olarak Adalet, Türkiye

Read: 795

Download: 256