FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
EFFECT OF FINANCIAL LIBERALIZATION ON ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE

Author : Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU -- Hülya BAKAN - Mustafa Can SAMIRKAŞ
Number of pages : 299-314

Abstract

Küreselleşme olgusuyla birlikte finansal serbestleşmenin etkileri gerek gelişmiş ülkeler için gerekse gelişmekte olan ülkeler için önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle finansal serbestleşmenin ekonomik büyümeye olan etkisi son yıllarda araştırmacıların ilgi duyduğu bir konu olmuştur. Türkiye ekonomisi, finansal serbestleşmenin yaşandığı 1980 sonrası dönemde önemli değişimler yaşamıştır. Bu değişimlerde finansal serbestleşmeyi sağlamak amacıyla uygulamaya konulan faiz, döviz kuru ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine yönelik politikalar etkili olmuştur. Türkiye ekonomisi serbestleşme sürecinde uygulamaya konulan politikalar neticesinde bazı dönemlerde yüksek büyüme oranlarına ulaşırken, bazı dönemlerde sermaye hareketlerinin serbestleşmesine bağlı olarak finansal krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Finansal serbestleşme ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test etmek ve olası ilişkinin yönünü ortaya koymak amacıyla, Türkiye’de 1998/1. Çeyrek - 2017/1. çeyrek dönemini kapsayan periyotta finansal serbestleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki öncelikle VAR (Vektör Otoregresif) modeli ile test edilmeye çalışılmıştır. Ardından, etkili değişkenin, politika aracı olarak kullanılabilirliği, etki-tepki fonksiyonlarıyla, etki derecesi ise varyans ayrıştırmalarıyla belirlenmiştir. Daha sonra, kısa dönemde ekonomik büyüme, finansal serbestleşme ve ticari açıklık tespiti amacıyla Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, finansal serbestleşmenin bir göstergesi olan sermaye akımlarının ekonomik büyümeyi etkilediğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte sermaye akımlarının dış ticaret hacminin nedenlerinden birisi olduğu da ifade edilebilir. Ayrıca çalışmada GSYH ile M2Y'nin dış ticaret hacminin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Finansal Serbestleşme, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Büyüme, VAR Analizi, Granger Nedensellik Testi

Read: 755

Download: 238