TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
PERSONAL TRAITS OF TOURISM STUDENTS: AN EVALUATION FOR TOURISM EDUCATION AT UNDERGRADUATE LEVEL IN TURKEY

Author : Yasin KELEŞ -- Melike ÇAKIR KELEŞ
Number of pages : 417-428

Abstract

Üniversite tercihleri, bireylerin iş yaşamının en önemli belirleyicilerinden biridir. Bu doğrultuda üniversitede bölüm tercihlerini yaparken dikkate alınması gereken birçok husus bulunmaktadır. Bunlardan biri de bireylerin kişilik özellikleridir. Bireylerin kişilik özelliklerine uygun bir biçimde yaptıkları bölüm tercihleri, gerek eğitim sürecinde gerekse eğitim aldığı alanda iş yaşamına katılmasında ve iş yaşamındaki başarısında önemli bir yer tutmaktadır. Turizm mesleği çok farklı kültürden insanlarla bir arada olmayı, iyi iletişim kurmayı ve duygusal çabayı gerektirdiğinden, bu meslekte yer almak isteyen bireylerin de belirli kişilik özelliklerini taşımaları önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek turizm eğitimi kapsamında öneriler sunabilmektir. Bu kapsamda 8 üniversitede lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 828 öğrenciye beş faktör kişilik kuramı çerçevesinde açıklık, dışadönüklük, öz disiplin, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş boyuttan oluşan kırk dört soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Buna göre deneyime açıklık ve öz disiplin boyutu en yüksek kişilik özelliğini ifade ederken, en düşük kişilik özelliği ortalaması ise duygusal denge boyutundadır. Öğrencilerin kişilik özelliklerinin demografik özelliklerine göre farklılıklarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü varyans analizleri sonuçları, öz disiplin boyutunun öğrenim görülen sınıfa göre, duygusal denge ile deneyime açıklık boyutlarının ise öğrencilerin ailelerinin gelir durumuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bulguları ve sonuçları turizm eğitimi kapsamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Turizm, Turizm Eğitimi, Turizm Mesleği, Kişilik

Read: 804

Download: 261