FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BLIEFS OF PRESERVICE SCIENCE AND CLASSROOM TEACHERS

Author : Sibel KAHRAMAN -- Gülşah GÜRKAN - Bilgi Başak ÖZGÜN
Number of pages : 141-154

Abstract

Epistemolojik inançlar, geçerli ve güvenilir bilginin ne olduğu ve nasıl üretilip paylaşıldığı konusunda bireylerin görüşlerini yansıtmaktadır. Fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançlarını sınıf düzeyi, cinsiyet ve bölüm türü değişkenlerine göre incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, betimsel araştırma türlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışma grubunu oluşturan 107 öğretmen adayının (62 fen bilgisi öğretmenliği ve 45 sınıf öğretmenliği) epistemolojik inanışlarının tespit edilmesi amacıyla; özgün formu Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan “Epistemolojik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni ve fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç” ve “öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç” boyutlarında yüksek yani gelişmiş (sofistike) düzeyde “tek bir doğrunun var olduğuna inanç” boyutunda ise düşük yani gelişmemiş (naif) olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının epistemolojik inançları bölüm ve sınıf düzeyine göre incelendiğinde değişkenler arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Fakat öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyet değişkenine göre “Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç” boyutunda farklılaştığı bulunmuştur. Kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğrenmenin yetenekten çok, gösterilen çabaya bağlı olduğuna daha güçlü biçimde inandıkları saptanmıştır. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının toplam puan bazında epistemolojik inançları incelendiğinde örneklemin yapılandırmacı inanca sahip olduğu bulunmuştur.

Keywords

Epistemolojik İnanç, Fen Bilgisi Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı

Read: 1,310

Download: 502