BİR TÜRK DENİZ TARİHÇİSİ: SAFFET BEY
A TURKISH NAVAL HISTORIAN: SAFFET BEY

Author : Mehmet Sait SÜTCÜ
Number of pages : 435-457

Abstract

Tarih, hayal mahsülü olamaz, bundan mütevellit yarih yazarken olayları gerçeğe en uygun haliyle vermek önemlidir. Tarihî bir olayı, kendi dönemi şartları içerisinde değerlendirmek ve o döneme şahitlik etmiş kaynakları dikkate alarak yazmak, gerçek bir tarihçinin en değerli vasfıdır. Tıpkı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği üzere: “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sâdık kalmazsa değişmeyen hâkikat insanlığı şaşırtacak bir mâhiyet alır.” Bu vesileyle, Türk tarihini yazan tarihçileri tanımak ve ortaya koydukları çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak, bir çalışmanın ilk safhasıdır. Bu doğrultuda, bu çalışmada, Türk Deniz Tarihçisi Saffet Bey’in hayatı ve eserlerini kaleme alacağız. Saffet Bey 1870 yılında doğup, 1913 yılında henüz 43 yaşında iken dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Vefatı çok genç bir yaşta vuku bulmasına rağmen, yapmış olduğu çalışmalar ve üretkenliği takdire şayandır. Kısacık hayatına büyük başarılar, devlet nişanları, birkaç kitap ve otuzu aşkın makale sığdırmıştır. Bu denli üretken bir tarihçi olmasına karşın, hakkında yazılanlar birkaç satırı geçmemiştir. Bu çalışma ile Saffet Bey’in, önemli bir deniz tarihçisi olduğunu ve kıymete hâiz çalışmalar yaptığına işaret etmek arzusundayız.

Keywords

Saffet Bey, Tarih, Tarihçilik, Deniz Tarihi, Türk Deniz Tarihi/Tarihçiliği

Read: 810

Download: 235