YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ALGILARININ İNCELENMESİ (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF HIGHER EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDE PERCEPTIONS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE (SAMPLE OF ORDU UNIVERSITY)

Author : Ahmet İSLAM
Number of pages : 487-497

Abstract

Bu araştırma, Ordu üniversitesinde, Tıp Fakültesi ile Diş hekimliği Fakültesinde okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı olan tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 84’i kız 60’ı erkek olmak üzere toplam 144 öğrenci katılmıştır. Eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan beden eğitimi genel eğitimin bir tamamlayıcısıdır. Öğrencilerin anaokulundan itibaren sporu bir alışkanlık haline getirmesinde, kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal ve motorik olarak gelişmesindeki katkısı günümüz de yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklara, gençlere ve gelecek nesillere spor ruhunu, kültürünü verebilmek okullar aracılığı ile olmakta ve beden eğitimi dersi de bireyi fiziksel aktiviteye yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeplerden dolayı beden eğitimi derslerine karşı olumlu tutum geliştirmek beden eğitimi ders programlarının temel amacı olduğu görülmektedir. Araştırmamızda öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 12’si olumlu ve 12’si olumsuz toplam 24 maddeden oluşan “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği (BESTÖ)” kullanılmıştır. Öğrencilerin tutum ölçek puanları çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, sınıf, okul dışı boş zamanlarınızda egzersiz, düzenli olarak spor yapma ve spor branşında lisans sahibi olma) incelenmiş ve verilerin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma ( ) değerleri hesaplanmıştır. İstatistik analizler sonucunda, BESTO bölüm, okul dışı boş zamanlarında egzersiz, düzenli olarak spor yapma ve spor branşında lisans sahibi olma değişkenlerinin toplam puanlarında anlamlı fark ortaya çıkmakla (p

Keywords

Tutum, Beden Eğitimi ve Spor, Yükseköğretim Öğrenci

Read: 735

Download: 244