YENİ DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN İL/İLÇE VE ORTA ÖĞRETİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PROVINCE AND SECONDARY EDUCATION ADMINISTRATORS’ ON THE NEW SUPERVISION PRACTICES

Author : Reyhan ŞEKERCİ -- Ramazan GÖK
Number of pages : 127-140

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yeni denetim uygulamalarına ilişkin ilk kez Maarif Müfettişlerinin denetim kapsamına dahil edilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaöğretim yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmış olup, araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenindedir. Bu nedenle araştırmada da veri toplamak amacı ile görüşme tekniği kullanılmış, bu amaçla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışma grubu Antalya ili merkez ilçelerinden son denetim yönetmeliği gereğince denetim kapsamına alınan yöneticiler arasından seçilmiştir. Ayrıca amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Böylece örneklem Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan bir ilçe milli eğitim müdürü, iki şube müdürü, bir şef ve bir memur; beş farklı ortaöğretim türünde; anadolu lisesi, meslek lisesi, öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi olmak üzere beş ortaöğretim okul müdüründen oluşan toplam 10 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen tüm veriler kodlanmış, araştırmanın amacına uygun olarak çeşitli boyutlar ve bu boyutlara uygun temalar saptanmıştır. Araştırma sonucunda bazı yöneticiler tarafından yeni denetim anlayışı ve uygulamaları olumlu bir gelişme olarak algılansa da, çoğu yönetici müfettiş sayısı ve branş bazındaki eksiklikler vb. nedeniyle denetime ilişkin algıların değişmediği ve mevcut sorunların devam ettiği, yeni uygulamalardan iyileştirmeler beklenirken çözümü bulunamayan denetim sorunlarını daha da belirsizleştiği ve yönetimde denetimin etkisinin azaldığına ilişkin görüşler saptanmıştır.

Keywords

Yeni Denetim Anlayışı, Maarif Müfettişleri, Paydaş Görüşleri

Read: 1,378

Download: 562