YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ
SOCIAL BENEFITS IN STRUGGLE AGAINST POVERTY: SAMPLE OF GUMUSHANE

Author : Mehmet Akif KARA
Number of pages : 561-574

Abstract

Yoksulluk sorunu özellikle 1990’lardan sonra daha çok görünür olmuş ve “akademik” yazında tartışılır hale gelmiştir. Yoksulluk, yoksullaşma tartışmaları aynı zamanda devletin ekonomi politikalarının dönüşümü ile de ilişkilidir. Sosyal refah devleti uygulamalarından “neoliberal” ekonomi politikalarına geçiş ile birlikte “sosyal politika” da değişime uğramıştır. Küreselleşme ve neoliberal politikalar, sosyal politikanın giderek daralmasına ve anlam değiştirmesine yol açmıştır. Buna karşın “sosyal yardım uygulamaları” ile birlikte yoksullukla mücadele sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak bu “yeni sürecin”, yoksulları daha da yoksullaştırdığı ve sosyal yardım bağımlılığı ile sadaka kültürünü açığa çıkardığı gibi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada bahsi geçen tartışmalar üzerinden de sosyal politikanın sosyal yardımlara indirgenmesi tartışılacaktır. Öncelikle yoksulluk, sosyal politika ve sosyal yardım uygulamaları kuramsal olarak ele alındıktan sonra bu kuramsal-kavramsal çerçeve dahilinde Gümüşhane İli’nde faaliyet gösteren SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) örneği üzerinden sosyal yardım uygulamaları ve türleri ele alınacaktır.

Keywords

Yoksulluk, Sosyal Politika, Sosyal Yardımlar

Read: 782

Download: 247