YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017- 62
Language : null
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 561-574
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluk sorunu özellikle 1990’lardan sonra daha çok görünür olmuş ve “akademik” yazında tartışılır hale gelmiştir. Yoksulluk, yoksullaşma tartışmaları aynı zamanda devletin ekonomi politikalarının dönüşümü ile de ilişkilidir. Sosyal refah devleti uygulamalarından “neoliberal” ekonomi politikalarına geçiş ile birlikte “sosyal politika” da değişime uğramıştır. Küreselleşme ve neoliberal politikalar, sosyal politikanın giderek daralmasına ve anlam değiştirmesine yol açmıştır. Buna karşın “sosyal yardım uygulamaları” ile birlikte yoksullukla mücadele sürdürülmeye çalışılmıştır. Ancak bu “yeni sürecin”, yoksulları daha da yoksullaştırdığı ve sosyal yardım bağımlılığı ile sadaka kültürünü açığa çıkardığı gibi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada bahsi geçen tartışmalar üzerinden de sosyal politikanın sosyal yardımlara indirgenmesi tartışılacaktır. Öncelikle yoksulluk, sosyal politika ve sosyal yardım uygulamaları kuramsal olarak ele alındıktan sonra bu kuramsal-kavramsal çerçeve dahilinde Gümüşhane İli’nde faaliyet gösteren SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) örneği üzerinden sosyal yardım uygulamaları ve türleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The problem of poverty became more visible, especially after the 1990s, and became debatable in the "academic" summer. The debates on poverty and impoverishment are also related to the transformation of the state's economic policies. Along with the transition from social welfare state practices to "neoliberal" economic policies, "social policy" has also changed. Globalization and neoliberal policies have led to a gradual shrinking of social politics and a change of meaning. On the other hand, with the "social aid programs", the struggle against poverty has been tried to be continued. However, this "new process" brought with it debates such as impoverishing the poor and increasing social assistance addiction and charity culture. It is also argued that social policy will be reduced to social benefits through the discussions that are discussed in this study. After poverty, social policy and social assistance applications are theoretically addressed, social assistance and its types will be handled through the SYDV (Social Assistance and Solidarity Foundation) example operating in Gümüşhane Province within this theoretical-conceptual framework.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics