FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE SINIF İÇİ ÖĞRETİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 51-68
Year-Number: 2017- 63

Abstract

Bu çalışma, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının (FBÖA) Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) ve sınıf içi öğretimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Fen bilgisi öğretmen adaylarının PAB’larının araştırıldığı bu çalışmada özel bir konu olarak “yenilenebilir enerji kaynakları” konusu seçilmiştir. Bu çalışmada pedagojik alan bilgisi, dört kategoride ele alınmıştır. Bunlar, Yenilebilir enerji konusuna özgü; 1-Program-Materyal Bilgisi, 2-Öğrenme Güçlüğü Bilgisi, 3-Strateji-Yöntem Bilgisi ve 4-Değerlendirme Bilgisinden oluşmaktadır. FBÖA’nın yenilenebilir enerji konusuna ilişkin PAB ve sınıf içi öğretimlerinin belirlenmesi amacıyla örnek olay tarama metodu kullanılmıştır. Çalışmaya, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta öğrenim gören 10 (7 Kız ve 3 Erkek) FBÖA katılmıştır. Öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji konusuna ilişkin PAB’larını belirlemek amacıyla İçerik Sunumlar Tekniği (İST) ve bireysel yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının sınıf içi öğretimlerinin belirlenmesinde ise Geliştirilmiş Öğretim Gözlem Ölçeği (GÖGP), gözlem notları ve video kayıtları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi için içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, FBÖA’nın yenilenebilir enerji konusuna ilişkin sahip oldukları pedagojik alan bilgileri ve sınıf içi öğretimlerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgisinin iki bileşeninde; program-materyal bilgisi ve değerlendirme bilgisinde oldukça yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf içi öğretimde ise; ders tasarımı ve uygulamasında %39, kavramsal bilgi %47, işlemsel bilgi %39,5, etkileşimsel iletişim %44,5, öğretmen-öğrenci ilişkisi % 67 oranında başarılı olduklarını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Pedagojik Alan Bilgisi, Yenilenebilir Enerji, İçerik Sunumları Tekniği, Öğretmen Adayları, Sınıf içi Öğretim

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to explore the pre-service science teachers’ (PST’) Pedagogical Content Knowledge (PCK) and Classroom Teaching Practices (CTP) involving the topic of Renewable Energy Sources (RES). In thıs study, pedagogical content knowledge ıs consist of four categories: Specific to the topic of renewable energy, 1-Knowledge of Science Curriculum, 2- Knowledge of Areas of Student Dificulty, 3- Knowledge of Instructional Strategies, 4-Knowledge of Assessment. 10 (7 female, 3 male) Pre-service Science Teachers in their fourth grade during 2014-2015 academic years participated in the study. The Content Representations (CoRes) and semi-structured individual interviews test were used to determine PSTs’ PCK in the topic of RES. Besides, Reformed Teaching Observation Protocol (RTOP), observation notes and video recording were used to determine PSTs’ classroom teaching practices. The content analysis method was used for the data analysis. The results showed that the PSTs’ PCK and CTP were inadequate in the topic of RES. In the two components of pedagogical content knowledge of pre-services science teacher; 1-knowledge of science curriculum and 2- knowledge of assessment. were inadequate. Also, data related to the PSTs’ teaching practices in the elementary school science classrooms indicated the following success rates as percentage: %39 for the lesson design and implementation, %47 for the content, %39,5 for the procedural knowledge, % 44,5 for the communicative interactions and %67 for the student/teacher relationships for the topic of RES.

Keywords