MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018- 66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 91-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Motivasyon, sınıf atmosferi, öğretmen gibi çeşitli faktörler öğrencilerin yabancı dil kaygı düzeylerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Kaygının düşük olduğu bir atmosferde eğitimin daha etkili ve verimli olması muhtemeldir. Bu konuda öğrencilerin yabancı dil kaygı düzeylerini inceleyen çok sayıda çalışma incelenmiş ancak meslek yüksekokulu öğrencileri ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dile yönelik kaygı düzeylerinin ve bu duruma ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye'de bir devlet üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu’nda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş, farklı bölümlerde öğrenim gören 197 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nitel boyutunda ise bu öğrenciler arasından seçilen 22 kişi ile görüşülmüştür. Araştırmada "Kişisel Bilgiler Formu" ve “Yabancı Dil Öğrenmeye Yönelik Kaygı Düzeyi Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistik, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar t-testi ve Tukey anlamlılık testi kullanılırken; nitel verilerin analizi betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dile yönelik kaygı düzeylerinin mezun oldukları lise ve 1. sınıf İngilizce dersi ortalamalarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, meslek yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dile yönelik kaygı düzeyleri ortalamalarının cinsiyete ve okudukları bölüme göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda; öğrencilerin yabancı dile yönelik kaygılarının olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Various factors such as motivation, class atmosphere, teachers play a significant role in shaping students’ foreign language anxiety levels. It is probable that anxiety-free education will lead to a more effective and efficient learning process. On this subject, the present study has examined a great number of studies that examine students’ anxiety levels, yet no study has been conducted with vocational high school students. Thus, this research aims to determine vocational high school students’ anxiety levels concerning foreign language learning depending upon various demographic variables. This research used mixed method in which both qualitative and quantitative data are used. The research group consisted of 197 second year university students who are enrolled in different departments at one of Turkey’s state universities. As for the qualitative phase of the study, the research holds a total of 22 students who were selected by a typical case sampling. The research has employed “Personal Information Form”, “Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)” for the quantitative phase, and semi-structured interview form for the qualitative phase of the study. The study’s research analysis utilized descriptive statistics, one way ANOVA, Tukey significance test and independent samples t-test for quantitative data, while descriptive analysis for qualitative data. The current study found that vocational high school students’ foreign language anxiety levels differ significantly depending on their high school type and 1st year English grade point average, whereas no significant different has been noted in term of their gender and department. Upon analyzing students’ views on foreign language courses and their anxiety levels, they mostly have higher levels of anxiety during English courses.

Keywords