KURUM İMAJININ OLUŞUM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
PROCESS OF ESTABLISHMENT OF INSTITUTIONAL IMAGE THEORETICAL AND APPLIED STUDY ON THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS

Author : Nesrin ÖĞÜT -- Levent SARIYILDIZ
Number of pages : 489-508

Abstract

Kurumların uzun dönemde varlıklarını devam ettirmeleri, müşterileri tarafından olumlu algılanmalarına bağlıdır. Bir kurumun ne olduğu kadar ilgili çevrede nasıl algılandığı yani kurumsal imajı da önemlidir. Sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin (özellikle özel hastanelerin) sayılarının her geçen gün artması ve rekabet ortamının şiddetlenmesi sebebiyle olumlu kurumsal imaja sahip olmak hastaneler açısından daha da önemli hale gelmiştir. Olumlu kurumsal imaja sahip olup olmamak, sağlık sektöründe hizmet veren hastanelerin rakiplerine oranla ön plana çıkmalarında belirleyici bir rol oynamaktadır. Yukarıda bahsedilen konular çerçevesinde Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinde, hasta ve hasta yakınlarından oluşan, rast gele örnekleme metoduyla seçilmiş 500 kişi üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirildi. Ankete katılanların kurumsal imaj algılamalarını etkileyen faktörler incelendi. Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 15.00 paket programı kullanıldı. Verilerin analizinde tamamlayıcı istatistiklerden yararlanıldı. Cevaplarda yüzde dağılımlar ve puan ortalamaları kullanıldı. Ayrıca ankete katılanların yaş, cinsiyet, gelir, eğitim düzeyi, sosyal güvenceleriyle ilgili yöneltilen sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkiler araştırıldı. Hastanenin kurumsal imajının, hedef kitle üzerindeki etkisinin ve algılanmasının ne olduğunu ölçmek amacıyla yapılan çalışmada Kurumsal imaj oluşumunu etkileyen faktörlerin önem düzeyleri incelendiğinde en yüksek önem düzeyine sahip hizmet faktörü, ikinci düzeyde önem düzeyine sahip faktör ise halkla ilişkiler faktörü olup, fiziksel faktörü ise önem düzeyi sıralamasında son sırada yer almaktadır.

Keywords

Kurumsal İmaj, Kurumsal İmajı Etkileyen Faktörler

Read: 733

Download: 225